Název:

 

Rozhodnutí ředitele školy

č. 05/2016/1

Předmět:

Provozní řád nafukovací haly

 

 

 

Jméno

Útvar

Datum

Podpis

Vydavatel

Ing. Milan Chmelař

100

 

 

Formální kontrola

Jiřina Švarcová

101

 

 

Zpracovatel

Ing. Milan Chmelař

100

 

 

Schváleno

 

 

Datum vydání

Platnost od

Platnost omezena do

Celkový počet stran textu
včetně vložených příloh

Počet volných
příloh MS Excel

1. února 2016

1. února 2016

- - - - -

2

0

 

Rozdělovník:

*        100, 200, 300, 400, 500

*        správce vnitřních předpisů školy

 


PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVNÍ NAFUKOVACÍ HALY PODSKALSKÁ

 

1.      Všichni cvičenci a nájemci haly jsou povinni dodržovat řád haly. Tento řád určuje zásady chování uživatelů, návštěvníků a zaměstnanců haly a školy. V hale nelze používat otevřený oheň, jakkoliv ničit zařízení haly a plášť haly ostrými či jinými předměty. Do haly se nesmějí vnášet hořlaviny, pyrotechnika a nebezpečné látky. Časové využívání haly je dáno rozvrhem.

2.      Při vstupu do haly není povoleno otvírat současně vnější i vnitřní dveře. Do haly se vstupuje jednotlivě či v malých skupinkách, tak aby uvedená podmínka byla dodržena.

3.      V prostoru vhánění vzduchu do haly se nesmí odkládat předměty, nemůže být zamezeno volnému proudění vzduchu a pravidelnému tlakování prostoru haly. Nouzový východ může být použit pouze v případech ohrožení zdraví cvičenců či s povolením zodpovědné osoby z důvodů k tomu určených (max. doba použití do 8 minut). Při havarijních situacích je každý cvičící povinen se řídit pokyny zodpovědných osob a v případě nutnosti použít nouzový východ.

4.      V průběhu vyučovací hodiny mají povolený vstup do haly pouze žáci mající tělesnou výchovu, jejich vyučující a případně kontrolní orgán v doprovodu zástupců ředitelství školy

5.      Hala je užívána jen pro sportovní aktivity vhodné do haly tohoto typu: míčové hry, tenis a badminton, florbal, minikopaná, kondiční a aerobní cvičení a další sporty nepoškozující povrch hřiště, plášť haly a její technické a sportovní vybavení. Veškeré sportovní činnosti musí být realizovány vhodným sportovním náčiním, vhodnými míči (odlehčené či míče s malým odskokem), nářadím, které neohrožuje bezpečnost cvičenců a vybavení haly. Zvýšenou pozornost musí cvičící věnovat osvětlení. V hale z bezpečnostních důvodů není zdroj elektrického proudu.

6.      Vstup do haly je povolen pouze ve vhodné a čisté sportovní obuvi (obuv nesmí zanechávat stopy, nevhodná je kolíková obuv, tretry, apod.).  Používání vhodné a čisté obuvi je povinné i pro organizace mající hřiště pronajaté a též pro všechny návštěvy.

7.      Povrch hřiště v hale, nesmí být zatěžován nadměrně těžkými předměty, aby nedošlo k pohybu povrchu a rozpojení čtverců.

8.      Vyučující po skončení výuky a organizace po skončení doby pronájmu jsou povinni halu uvést do původního stavu, jako před jeho užíváním. Za odložené věci v prostoru haly škola nezodpovídá, studenti jsou povinni si veškeré cennosti uzamknout v šatně či požádat vyučujícího před hodinou o jejich úschovu v kabinetu TV. Za ztráty neuzamknutých věcí škola nenese odpovědnost. Zjištěné závady se hlásí zástupcům školy, ve večerních hodinách školníkovi či pracovníkovi školy pověřeného správou haly. Světla ovládá pověřený pracovník školy.

9.      Vyučující je povinen před zahájením výuky zkontrolovat stav haly a prostoru hřiště v hale, šaten a sprch. Případné závady nahlásit (viz bod 9). Totéž platí pro organizace mající tělocvičnu pronajatu.

10.  V době související s výukou je pobyt žáků v hale bez pedagogického dozoru zakázán.

11.  V hale je zakázána konzumace jídla a pití (pití je povoleno jen z důvodu pitného režimu na místě k tomu určeném). 

12.  V hale a přilehlých prostorách školy je přísný zákaz kouření.

13.  V případě, že je povrch hřiště v hale mokrý či vlhký, platí z bezpečnostních důvodů přísný zákaz výuky TV na hřišti v hale.

14.  Do prostoru haly není možné ukládat kola, koloběžky, kolečkové brusle apod. Do prostor haly nemají přístup psi, kočky a jiná zvířata. V hale je zakázáno jakkoliv upravovat označení hrací plochy, lepit pásky a měnit lajny.

15.  Sportovní skupiny používají k hale příslušné šatny. Odkládání šatstva a obuvi v hale se zakazuje.

16.  Učitelé TV, uživatelé, trenéři či cvičitelé plně zodpovídají za dodržení BOZP, PO, bezpečnostních či hygienických předpisů a obecně platných bezpečnostních zásad (linky: policie 158, záchranka 155, požárníci 150, 112).

17.  Uživatel odpovídá za veškeré škody způsobené zničením, poškozením nebo ztrátou věcí všech osob, které jsou v prostorách haly přítomny v souvislosti s činností uživatele. Vzniklou škodu na majetku uhradí uživatel.

18.  V případě nutnosti řešit nenadálé závažné situaci je kontaktní osobou:

pan Robert Schwarz tel.: 731 411 305 (proudění vzduchu, teplota a jiné závažné situace).

19.  Tento řád je platný pro všechny uživatele haly a nabývá platnosti datem vydání.