Název:

 

Rozhodnutí ředitele školy

č. 08/2013/1

Předmět:

Provozní řád školní jídelny

 

 

 

Jméno

Útvar

Datum

Podpis

Vydavatel

Ing. Milan Chmelař

100

 

 

Formální kontrola

Hana Pavlůsková

101

 

 

Zpracovatel

Ing. Milan Chmelař

100

 

 

Schváleno

 

 

Datum vydání

Platnost od

Platnost omezena do

Celkový počet stran textu
včetně vložených příloh

Počet volných
příloh MS Excel

1. září 2013

1. září 2013

- - - - -

2

0

 

Rozdělovník:

*        100, 200, 300, 400, 500

*        správce vnitřních předpisů školy

 


Provozní řád školní jídelny

1. Výdejní doba je od 11:45 do 14:45.

2. Zaplatit obědy lze:           a) složenkou, která je k dispozici v kanceláři školní jídelny,

b) trvalým příkazem z kterékoliv banky (POZOR – tato platba neznamená automatické přihlášení obědů),

3. Obědy se přihlašují vždy minimálně den předem do 15:00. Úřední hodiny v kanceláři jsou od 10:00 do 15:00, v případě nepřítomnosti administrativní pracovnice se obraťte na zaměstnance v kuchyni.

4. Odhlašování obědů lze:     a) přes internet,

            b) telefonicky na tel. 221 595 425,

            c) elektronicky na e-mail: kretschmannova@podskalska.cz,

            d) osobně v kanceláři školní jídelny,

vždy však nejpozději do 15:00 předešlého dne, v případě náhlé nemoci do 7:00 téhož dne. Hromadné odhlášky (různé akce škol) je potřeba hlásit min. 3 dny předem.

5. Přeplatky se vyúčtovávají vždy v červnu, na žádost rodičů nebo plnoletých žáků a studentů je možné vrátit přeplatky kdykoliv.

6. Při příchodu do jídelny si strávníci odloží tašky a svršky do připravených prostor v jídelně a ve vlastním zájmu nenechají nic na chodbě. Zařadí se způsobně do řady strávníků.

7. Po konzumaci jídla strávníci veškeré použité nádobí odnesou do okénka umývárny.

8. Strávníci jsou povinni se řídit pokyny všech zaměstnanců školní jídelny, chovat se ukázněně, ohleduplně a v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stravování.

9. Jakékoliv závady, ať technického nebo hygienického charakteru, je nutné okamžitě nahlásit vedoucí školní jídelny nebo hlavní kuchařce u výdejního okénka.

10. Při nevolnosti, zranění či jiné podobné události jsou strávníci povinni tuto skutečnost oznámit výše jmenovaným.

11. V případě nemoci strávníka lze oběd vydat do přinesených nádob pouze první den, a to před výdejem obědů.

12. Platí zákaz vynášení jakéhokoliv nádobí mimo prostory školní jídelny!

13. Jídelní lístek je uveden na internetu a na nástěnce jídelny.

14. Připomínky (stížnosti i pochvaly) lze napsat do knihy přání a stížností, kterou je možno si vyžádat u výdejního okénka.

15. Každý strávník je povinen si zakoupit čipovou kartu ke vstupním dveřím školy.

16. Důležité!!! Nárok na dotované obědy mají zaměstnanci podle § 3 odst. 4 vyhl. č. 84/2006 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, pouze v případě, že vykonali práci pro organizaci min. 3 hodiny v daném kalendářním dni v místě výkonu práce sjednaném v pracovní smlouvě. Pro studenty podle § 4 odst. 9 vyhl. č. 107/2005 Sb., o školním stravování, je pouze první den neplánované nemoci strávníka považován za pobyt ve škole. Na další dny je povinen obědy odhlásit.