Název:

 

Rozhodnutí ředitele školy

č. 06/2017/1

Předmět:

Školní řád střední školy

Vydaným vnitřním předpisem se nahrazuje:

01/2016/1

 

Jméno

Útvar

Datum

Podpis

Vydavatel

Ing. Milan Chmelař

100

 

 

Formální kontrola

Jiřina Švarcová

101

 

 

Zpracovatel

Ing. Milan Chmelař

100

 

 

Schváleno

 

 

Datum vydání

Platnost od

Platnost omezena do

Celkový počet stran textu
včetně vložených příloh

Počet volných
příloh MS Excel

31. srpna 2017

1. září 2017

- - - - -

2

 

 

Rozdělovník:

*         100, 200, 300, 400, 500

*         správce vnitřních předpisů školy

 


Školní řád střední školy

1. Obecná část

1.1 Školní řád specifikuje a rozvádí zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Školní řád respektuje také Úmluvu o právech dítěte a Listinu lidských práv.

1.2 Školní řád stanovuje podmínky pro výchovu a vzdělávání, a to v souladu s vědeckým poznáním v duchu zásad mravnosti, humanity a demokracie.

1.3 Školní řád upravuje pravidla pobytu a chování žáků a je závazný pro jejich pobyt ve škole, při akcích organizovaných školou i v praktickém vyučování mimo budovu školy.

2.  Poskytování a ochrana osobních údajů

2.1 Škola pracuje s osobními údaji žáků (vyhotovuje některé úřední doklady a vede školní matriku), a proto a řídí se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

2.2 Žák je povinen na začátku studia oznámit třídnímu učiteli všechny údaje potřebné pro vedení školní matriky a v průběhu studia neprodleně hlásit změny v těchto údajích.

2.3 Žák má právo na ochranu osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. Škola smí používat svěřené údaje jen k vlastním úředním potřebám.

3. Práva žáků, zákonných zástupců žáků a nezletilých žáků

3.1   Žáci a studenti mají právo:

a) na vzdělávání a školské služby,

b) na informace o průběhu svého vzdělávání,

c) volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí,

d) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků a studentů, volit a být do nich voleni, jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel je povinen se stanovisky těchto samosprávných orgánů zabývat,

e) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jejich vzdělávání,

f) zúčastňovat se akcí pořádaných školou, na kterých dodržují školní řád,

g) na konzultace s vyučujícími po předchozí dohodě,

h) obrátit se s námitkou na příslušného pedagoga nebo na třídního učitele či ředitele školy, pokud jsou přesvědčeni, že jsou jejich práva porušována,

i) na spravedlivé a zdůvodněné hodnocení,

j) na slušné chování ze strany pedagogů, kteří jsou povinni respektovat důstojnost žáka i jejich specifické poruchy učení a znevýhodnění.

3.2  Zletilý žák či zákonný zástupce nezletilého žáka má právo požádat ředitele školy o změnu oboru a formy vzdělávání. Pokud ředitel školy vyhoví této žádosti, může žáku nařídit rozdílovou zkoušku (určí současně obsah, rozsah, termín a způsob hodnocení této zkoušky) tam, kde se liší obsah učebních dokumentů.

3.3  Zletilý žák či zákonný zástupce nezletilého žáka má právo požádat ředitele školy o přerušení studia. Ředitel školy může této žádosti vyhovět, a to na dobu nejvýše dvou let. Po dobu přerušení přestává být žák žákem školy. Po uplynutí doby přerušení (může být na žádost žáka zkrácena, či prodloužena maximálně na dva roky, změní-li se podmínky rozhodující pro přerušení) vzdělávání pokračuje žák v ročníku, ve kterém bylo vzdělávání přerušeno.

3.4  Z důvodu těhotenství a mateřství je ředitel školy povinen žákyni přerušit vzdělávání, jestliže vyučování podle lékařského posudku ohrožuje její těhotenství.

3.5  Po přerušení studia může žák či zákonný zástupce nezletilého žáka požádat ředitele školy o nastoupení do vyššího ročníku, než ve kterém mu bylo přerušeno vzdělávání. Ředitel školy může této žádosti vyhovět, pokud žák prokáže odpovídající znalosti.

3.6 Má-li zletilý žák či zákonný zástupce nezletilého žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci I. nebo II. pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se prokazatelně o hodnocení dozvěděl, nejpozději pak do 3 dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení.

3.7  Je-li žák na konci 2. pololetí hodnocen i po opravných zkouškách stupněm neprospěl, může zletilý žák či zákonný zástupce nezletilého žáka požádat ředitele školy o opakování ročníku, nejpozději pak do 5 pracovních dnů po vydání vysvědčení.

3.8  Zákonní zástupci nezletilých i zletilých žáků a osoby plnící vyživovací povinnosti u zletilých žáků mají právo na informace, volit a být voleni do školské rady, mohou se vyjadřovat ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání jejich dítěte.

3.9  Škola poskytuje zákonným zástupcům pravidelně informace o studiu zápisy do studijních průkazů, na třídních schůzkách a po předchozí dohodě kdykoliv i v průběhu školního roku. Bude-li požadovat zákonný zástupce informace jinou formou (telefon, e-mail apod.), škola vyhoví až po ověření totožnosti žadatele, zda je oprávněnou osobou dle právního předpisu.

3.10 Žák má právo pořizovat jakékoliv audiovizuální záznamy studentů, žáků a zaměstnanců školy pouze na základě jejich výslovného souhlasu. V opačném případě je takové jednání považováno za porušení školního řádu.

3.11 Žák má právo využívat sdělená telefonní čísla a emailové adresy zaměstnanců školy výhradně ke komunikaci týkající se studijních záležitostí. Způsob komunikace musí odpovídat zásadám slušného chování. V opačném případě je takové jednání považováno za porušení školního řádu.

3.12 Žák má právo pořizovat audiovizuální záznamy na exkurzích, odborné praxi a ostatních akcích spojených se vzdělávacím programem pouze se souhlasem dané organizace a školy. V opačném případě je takové jednání považováno za porušení školního řádu.

4. Povinnosti žáků, zákonných zástupců žáků a nezletilých žáků

4.1  Žáci jsou povinni:

4.1.1   řádně docházet do školy,

4.1.2   dodržovat tento školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,

4.1.3   plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem,

4.1.4   odstranit, příp. uhradit úmyslně způsobenou škodu na školním zařízení nebo škodu z nedbalosti,

4.1.5   dodržovat zásady kulturního a slušného chování vůči pracovníkům školy, žákům, studentům i hostům ve škole, zdravit při prvním setkání v průběhu dne vyučující, zaměstnance i hosty školy; jakýkoli případ šikany musí nahlásit nejbližšímu pedagogickému pracovníkovi,

4.1.6   udržovat v prostorách školy pořádek, dodržovat pravidla osobní hygieny a bezpečnostní předpisy tak, aby nedocházelo k poškozování jejich zdraví a zdraví spolužáků,

4.1.7   mít v budově školy studijní průkaz a předkládat jej na požádání pedagogickým pracovníkům,

4.1.8   informovat školu (zletilí žáci) o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních potížích, nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh jeho vzdělávání,

4.1.9   přicházet do školy slušně a čistě ustrojeni,

4.1.10 v hodinách tělesné výchovy musí být upraveni tak, aby nemohli zranit spolužáky a ani sami sebe (nesmí nosit předměty-ozdoby, které by mohly způsobit zranění),

4.1.11 používat laboratorní pláště pouze na výuku v laboratořích a dbát na jejich čistotu,

4.1.12 sdělit důvody své absence ve výuce, u neplnoletých žáků prostřednictvím zákonných zástupců, nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti (plně postačuje telefonicky v  kanceláři školy),

4.1.13 doložit důvody absence ve studijním průkazu nejpozději do 3 pracovních dnů po návratu do školy stvrzené podpisem zákonného zástupce (při nesplnění této povinnosti jsou tyto hodiny neomluvené), při opakované nepřítomnosti žáka, která není věrohodně omluvena, může třídní v odůvodněných případech vyžadovat lékařské potvrzení,

4.1.14 oznámit předem důvod nepřítomnosti, kterou lze předpokládat,

4.1.15 při uvolnění z vyučování:

a)   na více jak dva dny, požádat prostřednictvím třídního učitele ředitele školy písemně o uvolnění z vyučování; pokud je žák nezletilý, žádost podává zákonný zástupce,

b)   na 1 - 2 dva dny, požádat třídního učitele stejným způsobem, či předložením dokladu o důvodu absence (např. pozvánka na vyšetření); není-li třídní přítomen, žák požádá jeho zástupce,

c)    z poslední vyučovací hodiny požádat vyučujícího této hodiny,

4.1.16 dodržovat nařízení, že ve škole a na akcích pořádaných školou je studentům zakázáno kouřit, požívat alkoholické nápoje či jiné škodlivé látky, mít při sobě předměty, které mohou ohrozit zdraví nebo způsobit úraz,

4.1.17 přechovávání, distribuce a zneužívání návykových látek je hodnoceno jako velmi hrubý přestupek,

4.1.18 dodržovat zákaz nošení věcí do školy, které mohou ohrožovat zdraví žáků (zbraně i jejich repliky), nože, apod. nebo mravní a morální výchovu (např. symboly propagující fašismus, xenofobii),

4.1.19 být v době vyučovací hodiny v učebně na svém místě, před začátkem 1. vyučovací hodiny nejméně 5 minut před zvoněním,

4.1.20 v předmětech, jejichž součástí jsou předepsaná laboratorní cvičení, odevzdat ve stanoveném termínu samostatně zpracovaný laboratorní protokol,

4.1.21 v předmětech, jejichž součástí jsou exkurze, odevzdat ve stanoveném termínu zadanou samostatně zpracovanou zprávu,

4.1.22 při zpracování maturitní práce řídit se Zásadami zpracování maturitní práce, které jsou zveřejněny na intranetu školy.

4.1.23 v době výuky mít vypnutý mobilní telefon,

4.1.24 při zahájení studia uhradit vratnou zálohu ve výši Kč 100,-- za čipovou kartu, která umožňuje vstup do školy; záloha bude vrácena při jejím odevzdání na konci studia,

4.1.25 při prvním zapůjčení literatury ve školní knihovně uhradit vratnou zálohu ve výši 150 Kč; záloha je vrácena při odevzdání zapůjčené literatury na konci studia,

4.1.26 dbát o čistotu a pořádek a pomáhat při udržování pořádku ve škole a jejím okolí,

4.1.27 dodržovat bezpečnostní předpisy, zejména pak bezpečnostní předpisy specifikované v laboratořích, odborných učebnách a v tělocvičně,

4.1.28 z bezpečnostních důvodů dodržovat zákaz připojování elektrických spotřebičů  k el. síti, včetně dobíjení mobilů a notebooků,

4.1.29 nahlásit okamžitě úrazy a závady ohrožující bezpečnost nejbližšímu pracovníkovi školy,

4.1.30 při přesunu mezi budovami školy dodržovat zásady bezpečnosti silničního provozu,

4.1.31 v době školního vyučování přecházet mezi budovami školy jen na základě platného rozvrhu hodin nebo na pokyn pedagogického pracovníka školy,

4.1.32 ve studijním oboru Veterinářství v průběhu studia splnit předepsané úkony v praktické výuce (seznam obdrží v 1. ročníku). Potvrzený seznam splněných úkonů musí žák odevzdat na konci klasifikačního období za 2. pololetí ve 4. ročníku. Nebude-li tento seznam dodán, nebo v něm nebudou některé povinné úkony splněny, nebude žák hodnocen v tomto období z předmětu Nemoci zvířat.

4.2. Jestliže se žák nezúčastní po dobu nejméně 5 dnů vyučování a jeho účast není omluvena, vyzve ředitel školy písemně zletilého žáka, nebo zákonného zástupce nezletilého žáka, aby neprodleně doložil důvody nepřítomnosti; zároveň upozorní, že jinak bude žák posuzován, jako by zanechal studia. Žák, který do deseti dnů od doručení výzvy nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, se posuzuje, jako by vzdělání zanechal posledním dnem této lhůty, a k tomuto dni přestává být žákem školy.

4.3. Ztráty věcí, poškození svého i školního majetku a nálezy hlásí žák třídnímu učiteli nebo v sekretariátu školy.

4.4. Na počátku školního roku převezme žák mající pravidelnou výuku v Podskalské ulici šatní skříňku, kterou mu přidělí třídní učitel. Žák je povinen spravovat šatní skříňku tak, aby ji na konci školního roku odevzdal ve stavu, v jakém ji přebíral. Případná poškození cizí osobou je žák povinen okamžitě nahlásit  třídnímu učiteli. Žák je dále povinen skříňku na výzvu třídního učitele či jiného zástupce školy vyklidit ke stanovenému datu. Převzetí šatní skříňky žák potvrzuje svým podpisem na příslušný formulář s datem převzetí. Veškerá poškození šatní skříňky způsobené nevhodným užíváním ze strany žáka budou uhrazeny na jeho náklady.

4.5 Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni:

a) zajistit, aby žák docházel řádně do školy,

b) zúčastnit se na vyzvání ředitele nebo školského zařízení projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka,

c) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti nezletilého žáka nebo o jiných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání a dokládat důvody jeho nepřítomnosti ve vyučování.

5.  Vyučování           

5.1 Pořadí a čas vyučovacích hodin stanovuje rozvrh hodin. Každá hodina začíná a končí zvoněním, případně pokynem vyučujícího.

5.2 Při vstupu pedagogického pracovníka do učebny a při jeho odchodu zdraví žáci povstáním.

5.3 Není-li žák z objektivních příčin připraven na vyučovací hodinu, omlouvá se vyučujícímu na začátku hodiny.

5.4 Během vyučovací hodiny smí žák opustit své místo v učebně jen se souhlasem vyučujícího.

5.5 Předčasný odchod z vyučování je nutno předem hlásit třídnímu učiteli nebo jeho zástupci.

5.6 V odborných učebnách a laboratořích žáci dodržují vnitřní řády těchto prostor.

5.7 Žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka může ze závažných důvodů požádat ředitele školy o uvolnění z některých předmětů zcela, popř. z některých činností. Tato žádost musí být doložena lékařským nebo odborným posudkem. Žák nemůže být uvolněn z předmětu rozhodujícího pro odborné zaměření školy. Pokud žák je z některého předmětu uvolněn, není v něm hodnocen. Žádost o uvolnění musí být podána v nejkratší době od okamžiku, kdy nastaly důvody k jejímu podání.

5.8 Jestliže žák hodlá zanechat studia, sdělí to písemně řediteli školy. Je-li nezletilý, je součástí sdělení vyjádření zákonného zástupce nezletilého žáka.

5.9 Za cenné a nepotřebné věci k vyučování zodpovídá žák. Notebook a mobilní telefon není k výuce nezbytný, a proto se považují za věci spadající do kategorie dle věty první. V případě osobní potřeby donesení cenných věcí do školy, lze využít možnosti jejich uložení v sekretariátu školy (trezor). Při praktické výuce, především v tělesné výchově, v laboratořích, při praxi a dílenských cvičeních může žák požádat vyučujícího o uložení cenných věcí (např. mobil, kalkulačka, doklady).

5.10 Každá třída zvolí ze svého středu 2 zástupce třídy, kteří zastupují třídu při jednání s vedením školy a jsou členy žákovského parlamentu.

5.11 Žáci denního studia v Podskalské ulici odkládají svrchní oděv do  přidělených šaten nebo šatních skříní, kde se z hygienických důvodů také přezouvají. V Pštrossově a Navrátilově ulici ukládají svrchní oděv na věšáky v učebnách. Do laboratoří a tělocvičny vstupují všichni žáci pouze v obuvi stanovené příslušným řádem odborné učebny.

5.12 Školní budova se otevírá 30 minut před zahájením vyučování v dané budově školy a žáci jsou povinni ji opustit do 15 minut po poslední vyučovací hodině. Výjimku tvoří samostudium v knihovně a studovně, dojednané konzultace s vyučujícími nebo akce konané pod pedagogickým dohledem.

5.13 Ve všech vnitřních prostorách školy a na přilehlých chodnících před vchodem do budovy školy platí zákaz kouření, porušení tohoto ustanovení je důvodem k udělení výchovného opatření.

 

6. Klasifikace a hodnocení žáků

6.1 Klasifikace studijních výkonů žáků je prováděna podle zákona č. 561/2004 Sb.

6.2 Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje klasifikace průběžná a celková. Průběžná klasifikace se uplatňuje při hodnocení dílčích výsledků a projevů žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech. Celková klasifikace žáka v jednotlivých předmětech se uskutečňuje na konci prvního a druhého pololetí.

6.3 Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech se klasifikuje stupni:

1 - výborný

(Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty.)

2 - chvalitebný

(Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty.)

3 – dobrý

(Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a motorických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele.)

4 - dostatečný

(Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků závažné mezery. Při provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti.)

5 – nedostatečný

(Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat.)

6.4 Stupeň prospěchu určuje učitel, který vyučuje příslušnému předmětu.

6.5 Ve stupni prospěchu se nesmí odrazit chování žáka, které je hodnoceno samostatně.

6.6 Pro studující dálkové formy studia stanovuje ředitel školy v harmonogramu práce na daný školní rok závazný termín, do kterého musí být klasifikováni ze všech předmětů uvedených v učebním plánu. Pokud některý ze žáků tento termín z odůvodněných důvodů nesplní, není z daného předmětu hodnocen.

6.7 Nelze-li žáka objektivně hodnotit na konci 1. pololetí, stanoví ředitel školy náhradní termín dodatečné klasifikace, ve smyslu odst. 5 § 69 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Pokud ani poté není z daného předmětu hodnocen, zůstává žák nehodnocen. V tom případě se dodatečná klasifikace z učiva za 1. pololetí započítává do klasifikace za 2. pololetí.

6.8 Nelze-li žáka objektivně hodnotit na konci 2. pololetí, stanoví ředitel školy náhradní termín, nejpozději do 30. září následující školního roku. Pokud žák není hodnocen ani do tohoto termínu, pak z daného předmětu neprospěl. To platí i v případě, že se na přezkoušení ve stanoveném termínu bez mimořádně závažné a řádně doložené omluvy nedostaví.

6.9 Pokud se žák nezúčastní 50 % odučených vyučovacích hodin některého z předmětů, pak žáka nelze objektivně hodnotit a musí konat dodatečné přezkoušení z daného předmětu. V kompetenci vyučujícího je z důvodu objektivního hodnocení možnost stanovit na počátku školního roku pro žáky vyšší hranici povinné účasti v předmětu, než je uvedeno ve větě první. Cílem této zkoušky je ověření, zda si žák doplnil zameškané učivo.

6.10 Pokud žák neabsolvuje v plném rozsahu alespoň 50 % laboratorních cvičení a neodevzdá z nich požadovaný výstup (protokol), pak žáka nelze za příslušné období z daného předmětu klasifikovat. V kompetenci vyučujícího je z důvodu objektivního hodnocení možnost stanovit na počátku školního roku pro žáky vyšší hranici povinné účasti v laboratorních cvičeních, než je uvedeno ve větě první. Při nesplnění této podmínky je žák z daného předmětu nehodnocen a musí vykonat předepsaná laboratorní cvičení v náhradním termínu, v opačném případě z předmětu neprospěl.

6.11 Pokud žák neabsolvuje min. 80 % praktické výuky (učební praxe, odborná praxe, dílenská cvičení), musí tuto praxi absolvovat v náhradním termínu v termínu mimo školního vyučování.

6.12 Pokud žák neodevzdá v předmětu obsahující laboratorní cvičení všechny předepsané laboratorní protokoly za příslušné pololetí, nelze jej na konci tohoto pololetí hodnotit.

6.12 Celkové hodnocení žáka se na konci klasifikačního období vyjadřuje výsledky klasifikace ve vyučovacích předmětech a klasifikaci chování (nezahrnuje klasifikace v nepovinných předmětech).

Žák je hodnocen následovně:

Ø  prospěl s vyznamenáním - nemá-li v žádném vyučovacím předmětu prospěch horší než chvalitebný, průměrný prospěch z povinných předmětů nemá horší než 1,5 a chování má velmi dobré,

Ø  prospěl - nemá-li v žádném vyučovacím předmětu prospěch nedostatečný,

Ø  neprospěl - má-li z některého z vyučovacích předmětů prospěch nedostatečný,

Ø  nehodnocen – není-li ze všech předmětů klasifikován s výjimkou těch, ze kterých byl žák uvolněn.

6.13 Žák, jehož prospěch je na konci 2. pololetí nedostatečný nejvýše ze dvou vyučovacích předmětů, může z těchto předmětů konat opravnou zkoušku. Termín opravné zkoušky určí ředitel školy. Je-li žák na konci 2. pololetí hodnocen více než ze dvou předmětů nedostatečné, nemůže postoupit do vyššího ročníku a studium je mu ukončeno (nevyužije-li ustanovení bodu 3.7).

6.14 Žák, který se bez vážných důvodů nedostaví k vykonání opravné zkoušky, je klasifikován stupněm nedostatečným.

6.15 Opravné zkoušky se konají formou komisionální zkoušky dle platných právních předpisů. Podrobnosti týkající se konání komisionální zkoušky včetně složení komise pro komisionální zkoušky, termínu konání zkoušky a způsobu vyrozumění žáka a zákonného zástupce nezletilého žáka o výsledcích zkoušky stanoví ředitel školy a zveřejní je na přístupném místě ve škole.

6. 16 Má-li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o přezkoumání výsledků hodnocení žáka. Podrobnosti týkající se konání komisionální zkoušky včetně složení komise pro komisionální zkoušky, termínu konání zkoušky a způsobu vyrozumění žáka a zákonného zástupce nezletilého žáka o výsledcích zkoušky stanoví ředitel školy a zveřejní je na přístupném místě ve škole.

 6.17 Pokud žák dálkového studia nedochází 8 konzultačních dnů za sebou bez řádné omluvy (písemně doložené) na výuku, nebo do konce daného pololetí bez řádné omluvy se nedostaví ani na jedno zkoušení z předepsaného předmětu v daném pololetí, je toto jednání žáka považováno za hrubé porušení školního řádu, za které je vyloučen ze školy.

6.18 Žáku s individuálním vzdělávacím plánem povoleném z jiných závažných důvodů je určena zvláštní organizace výuky a délka vzdělávání při zachování obsahu a rozsahu vzdělávání stanoveného školním vzdělávacím programem. Ředitel školy seznámí žáka a zákonného zástupce nezletilého žáka s průběhem vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu a s termíny zkoušek.

7. Ukončování studia

7.1 Studium je ukončeno maturitní zkouškou, která se koná dle platného právního předpisu.

7.2 Podmínkou přistoupení ke složení maturitní zkoušky je úspěšné ukončení 4. ročníku s celkovým hodnocením prospěl nebo prospěl s vyznamenáním.

7.3 Celkové hodnocení žáka se na maturitním vysvědčení vyjadřuje stupni:

7.9 Počíná-li si žák při maturitní zkoušce nedovoleným způsobem, nebo se k ní bez řádné omluvy nedostaví, pak u maturitní zkoušky neprospěl.

8. Hodnocení chování (platí pouze pro denní studium)

8.1 V denní formě vzdělávání se chování žáka hodnotí následujícími stupni hodnocení:

                        1 - velmi dobré,

                        2 – uspokojivé,

                        3 – neuspokojivé.

8.2 V průběhu daného pololetí můžou být žákům udělována výchovná opatření:

Ø  za dosahování velmi dobrých výsledků, reprezentaci školy nebo vykonání společensky významného činu:

o   pochvala třídního učitele,

o   pochvala ředitele školy,

Ø  za nedodržení školního řádu:

o   napomenutí třídního učitele,

o   důtka třídního učitele,

o   důtka ředitele školy,

o   podmíněné vyloučení ze školy,

o   vyloučení ze školy.

8.3 V případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem nebo školním řádem lze žáka ze školy podmíněně vyloučit nebo vyloučit.

V případě zvláště závažného zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem nebo školním řádem ředitel vyloučí žáka ze školy.

Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školy nebo vůči ostatním žákům se považují za zvláště závažné zaviněné porušení povinností žáka.

8.4 Klasifikaci chování navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují, a schvaluje ředitel školy po projednání v pedagogické radě. Klasifikace chování vychází z výchovných opatření udělených v průběhu daného pololetí.

8.5 Celková klasifikace chování v jednom klasifikačním období nemá vliv na celkovou klasifikaci chování v dalším klasifikačním období.

8.6 V daném období může být žákovi uděleno více výchovných opatření daného stupně, avšak za různá porušení školnímu řádu.

8.7 Za neomluvené pozdní příchody je při překročení celkové hranice:

a)    4 pozdních příchodů - napomenutí třídního učitele

b)    8 pozdních příchodů - důtka třídního učitele

c)    12 pozdních příchodů - důtka ředitele školy

d)    20 pozdních příchodů – podmíněné vyloučení ze školy.

Za omluvený pozdní příchod, který nespadá do výše uvedených kategorií, se považuje ten, co je způsobem návštěvou lékaře (doloženo omluvenkou), kolapsem městské hromadné dopravy nebo u dojíždějících mimopražských žáků zpožděním dopravního prostředku.

8.8 Za neomluvené hodiny je při překročení celkové hranice:

a)    5 neomluvených hodin  - napomenutí třídního učitele

b)    10 neomluvených hodin  - důtka třídního učitele

c)    20 neomluvených hodin  - důtka ředitele školy

d)    35 neomluvených hodin  - podmíněné vyloučení ze školy.

8.9 V případě nevhodného chování ve výuce vůči učiteli či ostatním žákům nebo při neuposlechnutí pokynu učitele bude tato skutečnost zapsána příslušným vyučujícím do třídní knihy. Pokud počet zápisů v třídní knize v daném pololetí dosáhne hranici je žákovi uděleno u:

a)    3 zápisů v třídní knize - napomenutí třídního učitele,

b)    6 zápisů v třídní knize - důtka třídního učitele,

c)    10 zápisů v třídní knize - důtka ředitele školy,

d)    15 zápisů v třídní knize - podmíněné vyloučení ze školy.

8.10 Jestliže byl žák v daném pololetí podmíněně vyloučen ze školy, je na konci pololetí z chování hodnocen stupněm – neuspokojivé. Toto hodnocení může být uděleno i při kumulace více výchovných opatření v daném pololetí.

8.11 Jestliže žák v daném pololetí dostal důtku ředitele školy, je na konci pololetí z chování hodnocen stupněm – uspokojivé. Toto hodnocení může být uděleno i při kumulaci více nižších výchovných opatřeních v daném pololetí.

8.12. Za vážné porušení školního řádu je žák ze školy vyloučen nebo podmíněně vyloučen.

8.13 Pokud žák ve zkušební době po udělení podmíněného vyloučení se dopustí dalšího porušení školního řádu, je s ním neprodleně zahájeno správní řízení ve věci vyloučení ze školy.

9. Povinnosti služby

9.1 Službu vykonávají dva studenti, určení třídním učitelem podle stanoveného plánu. Při dělených hodinách může vyučující stanovit další službu dle potřeby.

9.2 Služba zajišťuje pomůcky pro výuku podle pokynu vyučujících a psací potřeby na tabuli, stará se o mazání tabule, přenáší třídní knihu při přesunech a zodpovídá za ni, kontroluje pořádek v učebnách, ze kterých žáci odcházejí. Přesouvá-li se třída z učebny, popř. končí výuku v daném dni, upozorní na tuto skutečnost vyučujícího.

9.3 Nedostaví-li se vyučující do třídy, hlásí tuto skutečnost služba do 5 minut příslušnému zástupci ředitele školy popř. v sekretariátu školy.

10. Školní jídelna

10.1 Pokud nemá žák zakoupený oběd, není mu dovolen vstup do jídelny.

10.2 Je zakázáno odnášet z jídelny jídlo a konzumovat je mimo jídelnu.

10.3 Žáci nastupují k výdeji oběda dle pořadí, jak se dostavili do jídelny.

10.4 Žáci jsou povinni v jídelně dodržovat zásady kulturního stolování a použité nádobí při odchodu z jídelny odnést do určeného okénka.

 

Příloha:

Rozvrh vyučovacích hodin

Hodina

Začátek

Konec

 

0

07:00

07:45

1

07:50

08:35

2

08:40

09:25

3

09:40

10:25

4

10:35

11:20

5

11:30

12:15

6

12:25

13:10

7

13:20

14:05

8

14:10

14:55

9

15:00

15:45

10

15:50

16:35

11

16:40

17:25

12

17:30

18:15