2. kolo přijímacího řízení na VOŠ

Ve školním roce 2017/2018 přijímáme ve 2. kole přijímacího řízení na VOŠ studenty ke studiu v těchto oborech a formách studia:

 
Kód obor forma studia délka studia
(roky)
počet volných
míst
 
63-43-N/07 Účetnictví a finance denní     3     39
dálkové     3     4
68-43-N/05 Veřejná správa denní     3     19
dálkové     3     19
63-42-N/01 Personální řízení denní     3     22
dálkové     3     6
29-41-N/01 Potravinářská technologie a biotechnologie denní     3     30
63-41-N/31 Ekonomika a provoz zájmových chovů denní     3     31
     

Ke studiu na VOŠ budou přijati uchazeči, kteří vyhoví podmínkám pro přijetí.

Přijímací řízení je bez přijímacích zkoušek!!!

Přijímací řízení není zpoplatněno.

Přihlášku je třeba podat na našem formuláři, který lze "stáhnout" na našich webových stránkách v sekci 'Pro uchazeče' ==> 'ke stažení' a který je přizpůsoben požadavkům přijímacího řízení.

Za řádné vyplnění přihlášky a dodání příloh zodpovídá uchazeč. Přihláška, která nebude řádně vyplněna a/nebo nejpozději k datu uzávěrky přijímacího řízení nebude obsahovat všechny náležitosti (lékařský posudek a kopie potřebných vysvědčení), bude z přijímacího řízení bez dalšího vyřazena!!!

Na přihlášce musí být uvedeno rodné číslo uchazeče. Ve smyslu platných právních předpisů musí být doložen lékařský posudek způsobilosti ke studiu.

Uchazeči o denní formu studia musí uvést cizí jazyk, ze kterého budou na konci studia konat absolutorium − AJ nebo NJ, uchazeči o dálkovou formu studia konají absolutorium vždy z AJ (viz informace o studiu).

Přihlášky přijímáme pouze doručené poštou nebo osobně − s originálem podpisu. Není možné zasílat přihlášky elektronickou poštou ani faxem.

Na přihlášce uchazeč vyplní prospěch za celou dobu studia. Uchazeči, kteří:

Úředně ověřené kopie vysvědčení jsou povinnou součástí přihlášky, studijní oddělení ověření nemůže provádět.

Uchazeči o studium musí přihlášku doručit do 4. srpna 2017.

Telefonické informace nebudou podávány!

Na základě § 183 zákona č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, uchazeč je přijat ke studiu zveřejněním informace o přijetí na veřejně přístupném místě ve vchodu do budovy školy v Podskalské ulici a na webových stránkách školy.

 
HARMONOGRAM 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
 
do 4. 8. 2017
(uzávěrka 2. kola)
   −    podání přihlášky ke studiu
8. 8. 2017    −    9:00-11:00 – dle § 36, odst. 3, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků, možnost seznámit se na studijním oddělení školy s podklady pro vydání rozhodnutí
8. 8. 2017    −    od 12:00 – zveřejnění výsledků přijímacího řízení v budově školy a na těchto stránkách
9. 8. 2017    −    odeslání rozhodnutí o nepřijetí ke studiu a zveřejnění výsledků přijímacího řízení v budově školy a na těchto stránkách
do 23. 8. 2017    −    nejzazší termín pro zaplacení školného v případě přijetí ke studiu