Název:

 

Rozhodnutí ředitele školy

č. 12/2007/1

Předmět:

Řád tělocvičny a fit centra

Vydaným vnitřním předpisem se nahrazuje:

RRS 100-14/2006/1

 

Jméno

Útvar

Datum

Podpis

Vydavatel

Ing. Milan Chmelař

100

 

 

Formální kontrola

Hana Pavlůsková

101

 

 

Zpracovatel

Ing. Milan Chmelař

100

 

 

Schváleno

 

 

Datum vydání

Platnost od

Platnost omezena do

Celkový počet stran textu
včetně vložených příloh

Počet volných
příloh MS Excel

1. září 2007

1. září 2007

- - - - -

2

0

 

Rozdělovník:

*        100, 200, 300, 400, 500

*        správce vnitřních předpisů školy

 

 

 

ŘÁD TĚLOCVIČNY A FIT CENTRA

 

K zajištění pořádku a nenarušované výuky v tělocvičně a ve fit centru (posilovny)  zavádím následující vnitřní řád pro tělocvičnu a fit centrum:

 

1)  V průběhu vyučovací hodiny mají povolený vstup do tělocvičny a posilovny pouze žáci mající v rozvrhu tělesnou  výchovu, jejich vyučující a případně kontrolní orgán v doprovodu zástupců ředitelství školy.

2)  Do prostoru tělocvičny v době vyučování není povolen vstup žákům studia při zaměstnání ani návštěvám.

3)  Vstup do tělocvičny a posilovny  (i o přestávkách) je povolen pouze po přezutí. Přezouvání je povinné i pro organizace mající tělocvičnu pronajatu a též  pro všechny návštěvy. Všichni žáci školy jsou povinni nosit na hodiny TV vhodné sportovní oblečení a odstranit z těla veškeré řetízky , prstýnky, náramky, náušnice a ozdoby, které mohou být příčinou zranění zúčastněných.

4)  Vyučující po skončení výuky a organizace po skončení doby pronájmu jsou povinni tělocvičnu, posilovnu i šatnu uzamknout. Uzamknutí musí předcházet kontrola stavu tělocvičny, posilovny, šatny i sprch. Zjištěné závady se hlásí zástupcům školy, ve večerních hodinách školníkovi.

5)  Vyučující je povinen před zahájením výuky zkontrolovat stav tělocvičny, posilovny, šaten a sprch. Případné závady nahlásit (viz bod 4). Totéž platí pro zástupce  organizací mající tělocvičnu pronajatu.

6)  Po skončení činnosti v tělocvičně a posilovně je nutné uklidit veškeré náčiní na původní místo.

7)  Pobyt  žáků v tělocvičně a v posilovně bez pedagogického dozoru je zakázán.

8)  V tělocvičně i posilovně je zakázána konzumace jídla a pití.  Užívat tělocvičnu či její části jako šatnu je zakázáno. Každé skupině je vymezena šatna, kterou lze v zájmu členů této skupiny uzamknout vlastním visacím zámkem (při výuce zajišťuje pedagogický dozor).Pití je povoleno jen z důvodu pitného režimu na místě k tomu určeném či vymezeném  dozorem.

9)  V tělocvičně, fit centru, sprchách a přilehlých prostorech je přísný zákaz kouření (podle školního řádu jde o vnitřní prostor školy).Všechny skupiny udržují v tělocvičně, fitcentru, šatnách a sprchách pořádek, všechny závady oznamují zástupcům školy.

 

 

 

V Praze dne 1. září 2007