Nahoru

2. kolo přijímacího řízení na VOŠ

Ve školním roce 2022/2023 přijímáme ve 2. kole přijímacího řízení na VOŠ studenty ke studiu v těchto oborech a formách studia:

 
Kód obor forma studia délka studia
(roky)
počet volných
míst
 
63-43-N/07 Účetnictví a finance denní     3     25
           
63-42-N/01 Personální řízení denní     3     30
           

(počty přijímaných uchazečů budou zveřejněny po uplynutí lhůty pro zaplacení školného uchazeči přijatými v 1. kole)

Pracujícím zájemcům o studium, kteří z důvodu zaměstnání nemohou studovat denní formou studia, nabízíme možnost požádat o individuální studijní plán.

Ke studiu na VOŠ budou přijati uchazeči, kteří vyhoví podmínkám pro přijetí.

Přijímací řízení je bez přijímacích zkoušek!!!

Přijímací řízení není zpoplatněno.

Přihlášku je třeba podat na našem formuláři, který lze "stáhnout" na našich webových stránkách v sekci 'Pro uchazeče' ==> 'ke stažení' a který je přizpůsoben požadavkům přijímacího řízení.

Za řádné vyplnění přihlášky a dodání příloh zodpovídá uchazeč. Přihláška, která nebude řádně vyplněna a/nebo nejpozději k datu uzávěrky přijímacího řízení nebude obsahovat všechny náležitosti (lékařský posudek a kopie potřebných vysvědčení), bude z přijímacího řízení bez dalšího vyřazena!!!

Na přihlášce musí být uvedeno rodné číslo uchazeče. Ve smyslu platných právních předpisů musí být doložen lékařský posudek způsobilosti ke studiu.

Uchazeči o denní formu studia musí uvést cizí jazyk, ze kterého budou na konci studia konat absolutorium − AJ nebo NJ, uchazeči o dálkovou formu studia konají absolutorium vždy z AJ (viz informace o studiu).

Přihlášky přijímáme pouze doručené poštou nebo osobně − s originálem podpisu. Není možné zasílat přihlášky elektronickou poštou ani faxem.

Na přihlášce uchazeč vyplní prospěch za celou dobu studia. Uchazeči, kteří:

  • úspěšně vykonali maturitní zkoušku, k přihlášce s vyplněným prospěchem přiloží úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení a úředně ověřenou kopii vysvědčení z posledního ročníku střední školy,
     
  • úspěšně ukončili studium na jiné vyšší odborné škole nebo na vysoké škole k přihlášce s vyplněným prospěchem přiloží úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení a úředně ověřenou kopii vysvědčení z posledního ročníku střední školy a dále přiloží neověřenou kopii diplomu, dokládajícího udělený titul.

Úředně ověřené kopie vysvědčení jsou povinnou součástí přihlášky, studijní oddělení ověření nemůže provádět.

Uchazeči o studium musí přihlášku doručit do 23. září 2022.

Telefonické informace nebudou podávány!

Na základě § 183 zákona č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, uchazeč je přijat ke studiu zveřejněním informace o přijetí na veřejně přístupném místě ve vchodu do budovy školy v Podskalské ulici a na webových stránkách školy.

 
HARMONOGRAM 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
 
do 23. září 2022
(uzávěrka 2. kola)
   −    podání přihlášky ke studiu;
26. září 2022    −    10:00-11:00 – dle § 36, odst. 3, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků, možnost seznámit se na studijním oddělení školy s podklady pro vydání rozhodnutí;
součástí spisu v této době dosud NENÍ rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu
27. září 2022    −    zveřejnění výsledků přijímacího řízení v budově školy a na těchto stránkách;
do 15. října 2022    −    nejzazší termín pro zaplacení školného v případě přijetí ke studiu.