Nahoru

Tematické okruhy učiva pro přípravu k písemné maturitní zkoušce z MIKROBIOLOGIE

Studijní obor:   RVP: Přírodovědné lyceum; ŠVP: Přírodovědné lyceum
  

Tematické okruhy zde ke stažení ve formátu PDF.

 • Nebuněčné organismy- viry, priony, bakteriofágy, stavba, rozmnožování, odolnost vůči prostředí, patologie
 • Bakterie – rozdělení podle tvaru, bičíků, spor, Gramovo barvení, výživa, rozmnožování, význam, zástupci
 • Sinice – stavba, výživa, rozmnožování, význam, zástupci
 • Kvasinky – stavba, výživa, rozmnožování, vitální test, význam, zástupci
 • Plísně – stavba, výživa, rozmnožování, význam, fruktifikační orgány, zástupci
 • Prvoci – systém, stavba, výživa, rozmnožování, význam, zástupci
 • Fyziologie mikroorganismů – metabolismus, jeho specifika
 • Enzymatická činnost mikroorganismů – stavba a funkce enzymů, rozdělení dle účinku, substrátu, rozdělení mikroorganismů dle enzymatické činnosti, identifikace činnosti
 • Růst mikroorganismů, růstová křivka, její ovlivnění dle způsobu kultivace
 • Vliv vnějších činitelů – chemických – stimulace, inhibice, identifikace činnosti
 • Vliv vnějších činitelů – fyzikálních – stimulace, inhibice, identifikace činnosti
 • Vliv vnějších činitelů – biologických – fytoncidy, vlastní metabolity, antibiotika – charakteristika, využití, problémy druhotné resistence
 • Vztahy mezi organizmy – symbióza, parazitismus a další
 • Kvašení alkoholové, octové – průběh, využití, mikroorganismy, jejich identifikace
 • Kvašení mléčné, propionové – charakteristika, průběh, využití, mikroorganismy
 • Postavení mikroorganismů v potravním řetězci a jejich úloha v přírodě, koloběh uhlíku, dusíku a síry
 • Patogenní mikroorganismy – patogenita, infekční onemocnění, šíření infekce, přírodní rezervoár, prevence, represe
 • Imunologie – specifická imunita, princip, buněčná, protilátková imunita
 • Imunologie – nespecifická imunita, faktory buněčné, věku, humorální
 • Opatření proti nežádoucím mikroorganismům – dezinfekce, dezinsekce, deratizace, hygiena, sanitace
 • Genetika mikroorganismů – DNA jako molekulární základ genetiky, syntéza DNA, RNA, bílkovin
 • Genetika – základní pojmy – gen, genotyp, fenotyp, proměnlivost, alela
 • Genetika mikroorganismů – rozdíly v dědičnosti prokaryot a eukaryot, mutace, GMO
 • Kultivace mikroorganizmů, živné půdy, očkování
 • Sterilace – metody fyzikální, chemické
 • Barvení mikroorganizmů - Gramovo, karbolfuchsinem, negativní, metylenovou modří
 • Vybavení mikrobiologické laboratoře
 • Obecné postupy mikrobiologické kontroly – odběr vzorků, ředění, homogenizace, odečítání výsledků
 • Mikrobiologie masa – kontaminace primární, sekundární, přímá, potenciální
 • Mikrobiologie mléka – běžná mikroflora, patogeni, kažení
 • Mikrobiologie vajec – běžná mikroflora, patogeni, kažení
 • Mikrobiologie mouky – běžná mikroflora, patogeni, kažení, vyšetření
 • Mikrobiologie cukru – běžná mikroflora, patogeni, kažení, vyšetření
 • Mikrobiologie soli – běžná mikroflora, patogeni
 • Mikrobiologie koření a obalů – význam, rizikovost, typické mikroorganismy, způsoby vyšetření
 • Mikrobiologie vody – voda v přírodě, voda pitná – způsoby vyšetření, užitková, provozní, odpadní
 • Mikrobiologie půdy – půda jako nejpřirozenější rezervoár mikroorganismů, význam mikrobů v půdě
 • Mikrobiologie vzduchu – běžné mikroorganismy, rozdíly dle lokalit, vyšetření spadem
 • Využití mikroorganismů v potravinářském průmyslu – startovací kultury, výroba kvasná, mlékárenská
 • Onemocnění zvířat a lidí – vzteklina
 • Onemocnění zvířat a lidí - leptospiróza, sněť slezinná
 • Onemocnění zvířat a lidí – SLAK, TBC
 • Onemocnění zvířat a lidí – salmonelóza, listerióza
 • Onemocnění zvířat – mor prasat, puchýřina a IBR, mastitida
 • Onemocnění lidí – chřipka, AIDS, žloutenka
 • Onemocnění lidí – syfilis, kapavka
 • Onemocnění lidí – borelióza, botulismus
 • Mikrobiologická kontrola – význam, formy, vyšetření smyslové, chemické, mikrobiologické
 • Prokaryotní buňka – stavba, výskyt
 • Eukaryotní buňka – stavba, výskyt

 

V Praze dne 15. června 2019