Nahoru

Organizace maturitní zkoušky ve školním roce 2019/2020

V návaznosti na novely zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, a vyhlášky č 177/2009 Sb., které byly publikovány ve sbírce zákonů dne 9. listopadu 2012, se maturitní zkoušky budou ve Vyšší odborné škole ekonomických studií a Střední průmyslové škole potravinářských technologií skládat ze dvou částí:

 1. SPOLEČNÁ ČÁST:
  • společnou část tvoří:
   • povinná zkouška z českého jazyka a literatury,
   • volitelná zkouška (cizí jazyk nebo matematika),
 2. PROFILOVÁ ČÁST:
  • skládá se ze dvou nebo ze tří povinných zkoušek z odborných předmětů uvedených v učebním plánu,
  • žák může skládat až dvě nepovinné zkoušky z předmětů uvedených v učebním plánu.

Všechny maturitní předměty SPOLEČNÉ ČÁSTI mají pouze jednu úroveň − náročnost zadání odpovídá katalogům požadavků daného předmětu pro základní úroveň.

 • Maturitní zkouška:
  • Českého jazyka a literatury se skládá
   • z didaktického testu − vyhodnocuje Cermat,
   • písemné práce − vyhodnocuje Cermat,
   • ústní zkoušky − hodnotí učitelé školy,
  • Cizího jazyka se skládá
   • z didaktického testu (2 části − poslechová část a část ze čtení a jazykových dovedností) − vyhodnocuje Cermat,
   • písemné práce − vyhodnocuje Cermat,
   • ústní zkoušky − hodnotí učitelé školy,
  • Matematiky je tvořena
   • pouze didaktickým testem − vyhodnocuje Cermat.

V případě, že žák neuspěl v některých dílčích částech společné části maturitní zkoušky, opravuje v dalším termínu pouze tyto části, hodnocení úspěšných částí zůstává.

K povinné zkoušce z českého jazyka a literatury je vydán tento Školní seznam literárních děl.
Šablona pro vytvoření vlastního seznamu literatury zde ke stažení.

Pro třetí část pracovního listu při ústní maturitní zkoušce z cizího jazyka jsou vydány tematické okruhy:

Nabídku povinných i nepovinných zkoušek PROFILOVÉ ČÁSTI včetně formy, témat a termínů pro jednotlivé studijní obory určuje ředitel školy podle rámcového a školního vzdělávacího programu. Zkouška z daného předmětu se v návaznosti na studovaný obor může konat formou:

 1. písemné zkoušky,
 2. praktické zkoušky,
 3. ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí,
 4. vypracováním maturitní práce a její obhajoby před zkušební maturitní komisí,
 5. kombinací dvou nebo více forem podle písmen a) až d).

Profilovou část vykoná žák úspěšně tehdy, když uspěje u všech jejích povinných zkoušek. V případě neúspěchu má žák právo na dvě opravné zkoušky z předmětu, z něhož neuspěl. Žák koná opravnou zkoušku vždy pouze z toho předmětu, z něhož neuspěl.

Ve školním roce 2019/2020 jsou na naší škole stanoveny odborné předměty pro profilovou část maturitních zkoušek pro studijní obory: