» 150 let pivovarské školy «
» zveme všechny absolventy i celou veřejnost na speciální Den otevřených dveří «
 

 

Účetnictví a finance
denní i dálková forma

 

Charakteristika oboru
Profil absolventa
Uplatnění absolventa

 

Charakteristika oboru

Vzdělávací program Účetnictví a finance je určen absolventům středních škol, kteří chtějí získat širší a hlubší vzdělání v oblasti účetnictví, daní, financí a oblastech s nimi souvisejících.

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout studentům ucelený komplex logicky navazujících vědomostí, dovedností a návyků, jehož základem jsou znalosti z oblasti účetnictví, financí a daní. Tato stěžejní oblast vzdělávacího programu je pak rozvíjena ve vazbách na oblasti ostatní − např. ekonomii, právo, sociálně komunikativní dovednosti, jazykové znalosti, statistické a matematické aplikace.

Studenti oboru Účetnictví a finance si ve 3. ročníku volí jako specializaci zaměření na Účetnictví finančních institucí, Účetnictví neziskových organizací nebo Manažerské účetnictví.

Vzdělávací program je zpracován v modulární formě s využitím kreditního systému.

Nahoru

 

Profil absolventa

Cílem studia vzdělávacího programu Účetnictví a finance je připravit absolventa s výraznou praktickou orientací, která mu zabezpečuje vysokou míru a rychlost adaptability při výkonu konkrétního povolání. Studium vybaví absolventa takovými poznatky z oblasti účetnictví a financí, aby našel uplatnění v ekonomických úsecích podnikatelských i nepodnikatelských subjektů. Cílem studia je nejen získání vysoké míry obecných a odborných vědomostí, dovedností a návyků, ale i rozvoj žádoucích osobnostních rysů. Průběh celého studia je zaměřen na rozvoj klíčových kompetencí a vytváří základ pro celoživotní učení.

Škola pro tyto cíle vytváří předpoklady jak v oblasti obecných, tak i odborných vědomostí, dovedností a postojů.

Základními kompetencemi absolventa jsou zejména:

Absolvování oboru Účetnictví a finance není zaměřeno pouze na získání profesních znalostí, dovedností a návyků, ale směřuje také k získání dalších předpokladů pro úspěšné uplatnění absolventa v oblasti pracovní, občanské i osobní, k nimž patří zejména:

Nahoru

 

Uplatnění absolventa

Po úspěšném absolvování oboru Účetnictví a finance je absolvent připraven zejména pro výkon těchto pozic:

Nahoru