Nahoru

Střední průmyslová škola potravinářských technologií a Střední odborná škola přírodovědná a veterinární

SPŠ a SOŠ je přímou pokračovatelkou první pivovarské a lihovarské školy (na území dnešní České republiky) založené v Rakousku-Uhersku již na počátku druhé poloviny 19. století. Současná podoba potravinářské školy se utváří od konce 40. let minulého století, kdy byla škola přemístěna právě do budovy v Podskalské ulici. V současné době probíhá výuka v budově v Praze 2 v Podskalské ulici (studijní obory Analýza potravin, Ekologie a ochrana životního prostředí a všechny realizované obory Technologie potravin) a v budově v Praze 1 v Navrátilově ulici (studijní obory Přírodovědné lyceum a Veterinářství).

Všechny realizované studijní obory na střední škole jsou ukončeny maturitní zkouškou. Ke studiu se přijímají uchazeči, kteří úspěšně ukončili povinnou školní docházku, a kteří vyhoví podmínkám pro přijetí. Zdravotní způsobilost ke studiu musí všichni uchazeči doložit potvrzením od lékaře. Jako cizí jazyk (s výjimkou Přírodovědného lycea) se vyučuje angličtina, německý jazyk pouze v případě zájmu 10 a více přijatých uchazečů. V oboru Přírodovědné lyceum se jako 1. cizí jazyk učí jazyk anglický, jako 2. cizí jazyk se učí jazyk německý; v případě zájmu 10 a více přijatých uchazečů může být 1. cizím jazykem jazyk německý a 2. cizím jazykem jazyk anglický. Z 1. cizího jazyku žák na konci studia může konat maturitní zkoušku.

Výuka v SPŠ a SOŠ je realizována formou denníhodálkového studia. Výuka všech studijních oborů je realizována v moderních učebnách vybavených audiovizuální technikou. Praktická výuka probíhá v odborných laboratořích, které jsou průběžně vybavovány moderními přístroji. V Podskalské ulici jsou také dvě technologické učebny: minipivovar pro kvasnou technologii a školní pekárna pro zpracování mouky; v Navrátilově ulici jsou školní dílny pro praktickou výuku zpracování masa.

Dále mají žáci k dispozici učebny výpočetní techniky, tělocvičnu, posilovnu a nové víceúčelové hřiště. Pro studijní potřeby žáků má škola knihovnu a studovnu, kde mají žáci k dispozici počítače s připojením na internet. Stravování žáků denního i dálkového studia je zajištěno ve školní jídelně, využívat lze i školní bufet.

Žáci denního studia, kteří bydlí mimo Prahu, mají možnost ubytování v partnerských domovech mládeže v přijatelných cenových relacích.

Vztah mezi žáky a školou vždy byl a je na velmi dobré úrovni. To potvrzuje tradičně výborná spolupráce s patronátními podniky, která je často zprostředkovávána absolventy školy. Ti rádi na školu vzpomínají, často jí i pomáhají a řada z nich ve škole i působí.

O absolventy školy je velký zájem. Nacházejí uplatnění v potravinářských závodech, výzkumných ústavech, kontrolních orgánech, na vysokých školách, v nemocnicích a v dalších organizacích, kde se vyrábí potraviny nebo se provádějí chemické či mikrobiologické rozbory a kontroly. V poslední době je běžné, že absolventi školy najdou uplatnění i v zahraničí. Po úspěšném složení maturitní zkoušky žáci mohou pokračovat ve studiu na kterékoli vysoké škole. Nejčastěji si volí VŠCHT (fakultní škola), Českou zemědělskou univerzitu, Přírodovědeckou fakultu UK.

Škola se též podílí na přípravě nových pedagogů studujících na VŠCHT, FTVS UK, PedF UK. V nejednom případě studenti závěrečných ročníků vysokých škol zpracovávají své diplomové práce ve školních laboratořích.

Pro žáky školy jsou připravovány i akce nad rámec přímé profesní přípravy, jako např. aklimatizační sportovní kurz, lyžařský kurz, tuzemské, ale i zahraniční exkurze, studijní výměnné pobyty v zahraničí. Na zcela novém základě byla navázána spolupráce s Teknisk Gymnásium v Aabenraa (Dánsko). V rámci této spolupráce se dánští studenti zúčastňují praktické výuky pořádané v naší škole a naopak.