Nahoru

NOVINKY

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA

2. 7. 2019, Ing. Ludvika Jakešová:
Přejeme všem studentům příjemné a odpočinkové prázdniny. Budeme se na Vás těšit ve školním roce 2019/2020.

STŘEDNÍ ŠKOLA

20. 6. 2019, Mgr. Václav Krámek:
informace k přihlašování žáků k maturitní zkoušce - podzim 2019
14.06.2019
Všichni žáci, kteří se chtějí přihlásit k maturitní zkoušce v opravném, náhradním či řádném termínu v podzimním zkušebním období 2019, musejí odevzdat přihlášku k maturitní zkoušce řediteli školy nejpozději do 25. června 2019. Bianco formulář přihlášky žákům poskytnou ředitelé jednotlivých škol, případně je možné jej stáhnout zde. Ředitelé škol mají možnost žákům poskytnout i předvyplněný formulář přihlášky.
Při přihlašování k opravné nebo náhradní zkoušce si nelze změnit předmět oproti přihlášce k řádnému termínu. Přihlášku k opravné nebo náhradní zkoušce podává žák ke všem dílčím zkouškám nebo částem zkoušek příslušného zkušebního předmětu, u kterých neuspěl nebo které nekonal.
Pokud žák nebyl na jaře „připuštěn k maturitě“, ale úspěšně napsal písemnou práci z českého jazyka nebo z cizího jazyka v rámci společné části maturitní zkoušky, k této dílčí zkoušce se hlásí, ale již ji nekoná.
Žák, který žádá o přiznané uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky, nesmí zapomenout odevzdat s přihláškou i platné doporučení školského poradenského zařízení.
Poté, co žák předá vyplněnou přihlášku řediteli školy, dojde ze strany školy k zápisu údajů do centrálního registru a ředitel školy nejpozději 3. července 2019 předá všem přihlášeným žákům Výpis z přihlášky k maturitní zkoušce. Každý žák má povinnost v souladu s maturitní vyhláškou stvrdit podpisem správnost údajů obsažených ve výpisu. Případné nesrovnalosti žák musí neprodleně nahlásit řediteli školy.
Podání přihlášky k maturitní zkoušce v žádném případě nenahrazuje povinnost převzít výpis z přihlášky. Výpis z přihlášky k maturitní zkoušce je také jedním ze dvou dokumentů, na kterém je uveden autentizační kód pro dobrovolnou registraci na Výsledkovém portálu žáka (VPŽ). Registrace na portálu, jehož prostřednictvím jsou zasílány vybrané maturitní dokumenty e-mailem, bude zpřístupněna od 1. srpna 2019.
Základní principy pro správné vyplnění přihlášky:
Maturant vyplní přihlášku svými identifikačními údaji a označí, zda se jedná o řádný, náhradní či opravný termín. Na první straně formuláře označí volbu zkušebního předmětu, a to následovně:
a) v případě, že nebyl připuštěn k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období, zakřížkuje příslušnou zkoušku ve sloupci „ŘÁDNÝ TERMÍN“. Toto platí jak pro zkoušky povinné, tak nepovinné (může si zvolit jiné portfolio zkoušek, než volil v jarním zkušebním období);
b) v případě, že u některé zkoušky/dílčí zkoušky v předchozích maturitních obdobích neuspěl, nebo byl ze zkoušky/dílčí zkoušky omluven ředitelem školy, zakřížkuje žák příslušnou dílčí zkoušku v polích „OPRAVNÝ NEBO NÁHRADNÍ TERMÍN“. Žák se hlásí v rámci náhradní nebo opravné zkoušky z příslušného předmětu ke všem dílčím zkouškám, které nevykonal úspěšně nebo které nekonal.
c) v případě, že maturant byl na jaře omluven z konání nepovinné zkoušky společné části, pak se může přihlásit k náhradnímu termínu konání této zkoušky nebo jejím dílčím zkouškám. Tuto skutečnost uvede do tabulky s názvem „NEPOVINNÉ ZKOUŠKY“.
Na druhou stranu formuláře zapisuje žák tyto údaje:
a) volbu předmětů povinných profilových zkoušek s uvedením jedné či více forem jejich konání. Pravidla pro volbu předmětů, počet povinných zkoušek a jejich formy (ústní zkouška, písemná zkouška, maturitní práce s obhajobou, praktická zkouška a jejich případné kombinace) stanovuje ředitel školy. Druhou stranu přihlášky je tedy třeba vyplnit v souladu s rozhodnutím ředitele školy. Stejný postup je i při výběru nepovinných profilových (školních) zkoušek a jejich forem;
b) pokud se žák v předcházejících 8 letech před konáním maturitní zkoušky alespoň 4 roky vzdělával ve škole mimo území České republiky a žádá o uzpůsobení zkoušky z českého jazyka a literatury (u didaktického testu se jedná o časové navýšení o 30 minut a možnost použít překladový slovník, u písemné práce pak o časové navýšení o 45 minut a možnost použit překladový slovník a Slovník spisovné češtiny) a z matematiky (časové navýšení 10 minut a možnost použít překladový slovník), zaškrtne na přihlášce příslušné pole. Oprávněnost této žádosti doporučujeme konzultovat s ředitelem školy;
c) pokud žák žádá v souladu s maturitní vyhláškou o uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky kvůli zdravotnímu znevýhodnění, vyplní požadované informace na formuláři přihlášky. Pozor, přiznané uzpůsobení podmínek se nepřenáší automaticky z předchozích zkušebních období. K přihlášce je nutné vždy připojit i platné doporučení školského poradenského zařízení. Více informací k přiznanému uzpůsobení podmínek maturitní zkoušky naleznete na stránkách www.novamaturita.cz v záložce Maturita bez handicapu.
Termíny konání písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky:
Písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky se budou konat od 2. září od 12:00 hodin do 6. září 2019 na spádových školách. Časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (tzv. jednotné zkušební schéma) určí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nejpozději do 15. srpna 2019 a zveřejní jej způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Informace o místu a čase konání příslušné zkoušky žák obdrží na pozvánce k písemným zkouškám společné části maturitní zkoušky. Pozvánky budou ředitelům kmenových škol zpřístupněny od 16. srpna 2019.
Termíny konání ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky a profilových zkoušek:
Ústní zkoušky společné části a profilové zkoušky se v podzimním zkušebním období mohou konat v období od 1. září do 20. září 2019. Konkrétní termíny příslušných zkoušek stanoví ředitel školy nejpozději do 25. srpna 2019 a zveřejní je způsobem umožňujícím dálkový přístup. Termíny musí být stanoveny tak, aby se nepřekrývaly s jednotným zkušebním schématem zkoušek jednotlivých žáků.

20. 6. 2019, Mgr. Václav Krámek:
informace k podzimnímu termínu MZ naleznete na : www.novamaturita.cz ;
maturanti POZOR, je potřeba vypnit přihlášku do 25.6.2019

JAK SE K NÁM DOSTANETE?

Sídlíme na dvou adresách. Vyberte si jednu z našich škol.

© 2018 COMPUTER HELP, spol. s r. o. - Všechna práva vyhrazena