Nahoru

Tematické okruhy učiva pro přípravu k ústní maturitní zkoušce z CHEMIE

Studijní obor:   RVP: Přírodovědné lyceum; ŠVP: Přírodovědné lyceum
  

Tematické okruhy zde ke stažení ve formátu PDF.

 • Atom, sekundární metabolity
 • Chemická vazba, nepřechodné prvky kovového charakteru
 • Vodík a kyslík, termochemie
 • Halogeny, biosyntéza sacharidů u autotrofních a heterotrofních organismů
 • Alkalické kovy a kovy alkalických zemin, názvosloví organických sloučenin
 • Uhlík a organické sloučeniny, metabolismus sacharidů
 • Dusík a fosfor, roztoky
 • Síra, heterocyklické sloučeniny
 • Nasycené uhlovodíky, bílkoviny
 • Areny, acidobazické reakce
 • Kinetika chemických reakcí, chemické reakce organických sloučenin
 • Karbonylové sloučeniny, chemické výpočty
 • Karboxylové kyseliny, elektrolýza
 • Substituční deriváty karboxylových kyselin, oxidačně–redukční děje a výpočty
 • Deriváty kyseliny uhličité, chemické rovnováhy
 • Makromolekulární látky, izomerie a konformace
 • Protolytické děje, nenasycené uhlovodíky
 • Nukleové kyseliny, nitrosloučeniny a aminy
 • Biokatalyzátory, chemické názvosloví
 • Sacharidy, přechodné prvky
 • Lipidy, názvosloví a výpočty ze vzorců
 • Krebsův cyklus a dýchací řetězec, halogenderiváty uhlovodíků
 • Chemická termodynamika, hydroxysloučeniny
 • Deriváty karboxylových kyselin, periodická soustava prvků
 • Metabolismus a biosyntéza bílkovin a aminokyselin, radioaktivita

 

V Praze dne 15. června 2019