Nahoru

Tematické okruhy učiva pro přípravu k ústní maturitní zkoušce z BIOLOGIE A EKOLOGIE

Studijní obor:   RVP: Ekologie a životní prostředí; ŠVP: Ekologie a ochrana životního prostředí
  

Tematické okruhy zde ke stažení ve formátu PDF.

 • Buňka, buněčná stavba a chemické složení živých organismů.
 • Základní děje na buněčné úrovni.
 • Metabolismus organismů.
 • Viry, bakterie a imunitní systém.
 • Fyziologie rostlin a charakteristika sinic.
 • Charakteristika hub a lišejníků.
 • Stavba a funkce rostlinných orgánů.
 • Charakteristika řas, mechorostů a kapraďorostů.
 • Charakteristika nahosemenných rostlin.
 • Charakteristika krytosemenných rostlin.
 • Stavba těla jednobuněčných a mnohobuněčných živočichů. Prvoci. Vznik mnohobuněčnosti.
 • Charakteristika živočišných hub, žahavců, ploštěnců a hlístic.
 • Charakteristika měkkýšů, kroužkovců a ostnokožců.
 • Charakteristika členovců.
 • Charakteristika bezčelistnatců, paryb, ryb a obojživelníků.
 • Charakteristika plazů a ptáků.
 • Charakteristika savců.
 • Vývoj člověka. Fylogeneze smyslů. Hormony u živočichů.
 • Opěrná a pohybová soustava člověka. Fylogeneze opěrné soustavy.
 • Oběhová a dýchací soustava člověka. Fylogeneze obou soustav.
 • Pohlavní a vylučovací soustava člověka. Fylogeneze obou soustav.
 • Nervová soustava člověka. Fylogeneze nervové soustavy.
 • Trávicí soustava člověka. Fylogeneze trávicí soustavy.
 • Molekulární základy dědičnosti.
 • Dědičnost mnohobuněčných organismů. Genetika člověka.

 

V Praze dne 22. září 2021