Nahoru

Tematické okruhy učiva pro přípravu k písemné maturitní zkoušce z MONITOROVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Studijní obor:   RVP: Ekologie a životní prostředí; ŠVP: Ekologie a ochrana životního prostředí
  

Tematické okruhy zde ke stažení ve formátu PDF.

 • Organické a anorganické látky ovlivňující životní prostředí.
 • Využití přírodních bioindikátorů pro identifikaci znečištění životního prostředí.
 • Stratifikace atmosféry.
 • Vliv skleníkového efektu na globální změny.
 • Změny klimatických podmínek ovlivněné oceány a kontinenty.
 • Dominantní druhy organismů v daných biotopech (mokřad, lužní les, louka, tekoucí voda, stojatá voda…)
 • Vliv teploty na okysličení vody ve spojitosti s místem v sekci vodního toku (horní, dolní a střední tok)
 • Fytocenologie – tvorba snímků.
 • Metodika hodnocení dřevin.
 • Znečištění ovzduší.
 • Znečištění vody.
 • Degradace půdy.
 • Srovnání charakteristických vlastností podzemní a povrchové vody, stratifikace stojaté vody.
 • Vliv horizontálních a vertikálních srážek na životní prostředí.
 • Charakteristika povodí a jeho vliv na sukcesní vývoj v krajině.
 • Zdravé hospodaření s vodou v krajině.
 • Vliv georeliéfu na množství a vypadávaní srážek.
 • Srážky a evaporace.
 • Ovlivnění stratifikace společenstev různými faktory.
 • Klimatické podmínky v mírném pásmu ČR.
 • Vliv pohybu litosférických desek na biocenózu.
 • Základy pedologie – vznik půd, druhy a typy půd.
 • Základní geologická stavba ČR.
 • Rozdělení hornin dle vzniku.
 • Poznávání přírodnin – hmotné vzorky a fotodokumentace.

 

V Praze dne 22. září 2021