Nahoru

Tematické okruhy učiva pro přípravu k ústní maturitní zkoušce z FYZIKÁLNÍ CHEMIE

Studijní obor:   RVP: Technologie potravin
  

Tematické okruhy zde ke stažení ve formátu PDF

 • Hmota a záření. Optické vlastnosti látek:
  • definice světla jako elektromagnetického záření a jeho vlastnosti – rychlost, rozklad, odraz, lom, dvojlom, polarizace, absorbce
  • optické metody: refraktometrie, polarimetrie, kolorimetrie, praktické využití a příslušné výpočty v potravinářské praxi
 • Skupenské stavy hmoty:
  • charakteristika jednotlivých skupenství, rozdíly a vztahy mezi skupenstvími
  • ideální a reálný plyn, směsi plynů, stavové veličiny popisující plyny, stavová rovnice, praktické využití a výpočty v potravinářských technologiích
  • veličiny charakterizující kapalné skupenství – viskozita, hustota, praktické využití a výpočty v potravinářských technologiích
 • Chemická termodynamika:
  • definice termodynamiky a její součásti, základní pojmy, druhy termodynamických soustav
  • I. a II. věta termodynamická a s nimi související fyzikální veličiny – energie, teplo, práce, míra uspořádanosti v termodynamických soustavách
  • děje probíhající v termodynamických soustavách za určitých daných podmínek a z nich vyplývající vztahy a zákonitosti platící pro tento děj, příslušné výpočty
  • termochemie a termochemické zákony, jejich praktické využití v potravinářských technologiích, výpočty tepelného zabarvení reakcí
 • Reakční kinetika:
  • základní pojmy reakční kinetiky
  • reakční rychlost
  • molekularita a řád reakce
  • význam nauky o rychlosti chemických reakcí v potravinářské praxi a v biologických systémech
  • rozdělení chemických reakcí z hlediska reakční rychlosti, katalýza a inhibice, enzymy
 • Rovnovážné stavy:
  • rozdělení rovnovážných stavů
  • chemické rovnováhy, vyjádření rovnovážné konstanty a její ovlivnění
  • fázové rovnováhy, jejich typy a klasifikace, příklady využití teorie fázových rovnováh v potravinářské praxi
  • zákony platící v jednotlivých fázových rovnováhách - Gibbsův zákon fází, Raoultův zákon, výpočty s použitím daných zákonů
 • Elektrochemie:
  • podstata elektrochemie a elektrochemických metod
  • základní pojmy elektrochemie – disociace, hydrolýza, vodivost, vodiče a jejich typy
  • definice pH, jeho odvození a výpočty pro silné kyseliny a zásady, slabé kyseliny a zásady a jejich soli
  • potenciometrie:
   • princip
   • základní pojmy, potenciál elektrody a jeho vyjádření, rozdělení elektrod, výpočet potenciálu elektrod a EMN článku
   • potenciometrická titrace
  • konduktometrie:
   • princip, definice vodivosti
   • konduktometrická titrace
  • elektrolýza:
   • princip
   • Faradayovy zákony
   • příklady a použití elektrolýzy v praxi

 

V Praze dne 22. září 2021