Nahoru

Technologie
RVP: Technologie potravin
průběh a hodnocení v profilové části maturitní zkoušky v roce 2021

Tvorba zadání praktické zkoušky:

 • délka praktické zkoušky
  • pro každého žáka probíhá v jeden den dle harmonogramu v maximálním rozsahu 7 hodin; v průběhu zkoušky je dle pokynů hodnotitele zařazena 30minutová přestávka; losované úkoly mohou být individuální nebo skupinové,
 • organizace praktické zkoušky
  • na začátku praktické zkoušky si žák vylosuje téma a vyučujícím bude seznámen s pokyny na vykonání praktické zkoušky. Minimální počet témat v daném termínu konání zkoušky je pro všechny žáky daného studijního oboru stanoven na 3 témata. Žák v průběhu zkoušky nesmí bez vědomí vyučujícího opustit pracoviště. Součástí praktické zkoušky je vypracování technologických výpočtů souvisejících s vylosovaným tématem. Žák se musí na pracoviště dostavit minimálně 15 minut před stanovenou dobou konání praktické zkoušky, pokud přijde po zahájení praktické zkoušky, nebude připuštěn k jejímu konání,
 • pravidla pro žáky při praktické zkoušce:
  1. žák může používat kalkulačku (nesmí používat kalkulačku mobilního telefonu),
  2. žák musí pracovat samostatně (není−li stanoveno jinak) a nesmí svým jednáním vyrušovat ostatní účastníky maturitní zkoušky, nedodržení tohoto ustanovení je důvodem k vyloučení ze zkoušky a nedostatečným hodnocením této části maturitní zkoušky,
  3. žák musí mít vypnutý mobilní telefon,
  4. na pracovišti je zakázáno konzumovat jídlo a pití,
  5. žák je povinen dodržovat zásady BOZP a PO a hygienická pravidla,
  6. po skončení praktické zkoušky musí uklidit pracoviště.

Hodnocení praktické zkoušky:

 • systém hodnocení praktické zkoušky:
  1. hodnocení žáka při praktické zkoušce obsahuje několik kritérií, kterým je přiřazena bodová hodnota, při dílčím splnění uvedených kritérií jsou body kráceny,
  2. maximální počet získaných bodů je 100,
  3. při hodnocení jsou sledována tato kritéria:
   příprava a přejímka pracoviště a surovin max. 10 bodů,
   technologické výpočty max. 20 bodů,
   dodržování správného technologického postupu max. 40 bodů,
   prezentace a vyhodnocení výsledků max. 15 bodů,
   dodržování BOZP a PO max. 6 bodů,
   dodržování hygienických předpisů max. 6 bodů,
   úklid pracoviště max. 3 body,
  4. známka z praktické zkoušky se stanoví z počtu získaných bodů:
   100−91 bodů => známka 1,
   90−76 bodů => známka 2,
   75−56 bodů => známka 3,
   55−40 bodů => známka 4,
   39−0 bod => známka 5,
 • celkové hodnocení předmětu technologie
  • spočítá se ze známek z ústní a praktické zkoušky z technologie, kde váha ústní zkoušky k praktické zkoušce je 2 : 1, tzn., že při výpočtu se do aritmetického průměru započítává známka z praktické zkoušky dvakrát. Ve znění § 24 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, žák vykonal zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny části dané zkoušky, tzn., že nesmí být z praktické ani ústní části hodnocen stupněm nedostatečný. V případě, že žák bude v dílčí části maturitní zkoušky neúspěšný, bude v opravném termínu konat zkoušku pouze z této dílčí zkoušky.

Ústní zkouška:

 • organizace ústní zkoušky:
  1. pro ústní zkoušku bude vyučujícími připraveno 25 témat z technologie v daném oboru,
  2. s tématy budou žáci seznámeni v předstihu stanoveném právním předpisem,
  3. konkrétní zadání losovaných témat s osnovou podotázek není veřejné a žák bude s ním seznámen až po vylosování tématu,
  4. průběh ústní zkoušky se realizuje podle platného právního předpisu.