Nahoru

Ekonomika a provoz zájmových chovů

Denní i dálková forma

Charakteristika oboru

Vzdělávací program Ekonomika a provoz zájmových chovů je určen absolventům středních škol, kteří chtějí získat širší a hlubší vzdělání v oblasti zájmových chovů (chov psů a koček, koní, exotických ptáků a savců, hlodavců a laboratorních zvířat, akvaristika a teraristika) a v oblasti ekonomické, daňové a právní. Tyto stěžejní části vzdělávacího programu jsou pak rozvíjeny ve vazbách na ostatní moduly − např. psychologii, sociální komunikaci, etiku, anatomii zvířat, etologii, nemoci zvířat nebo povinně volitelné moduly týkající se animoterapie.

Studium vybaví absolventa takovými poznatky, aby našel uplatnění buď jako zaměstnanec v některé organizaci (ať už podnikatelském subjektu nebo organizaci neziskové, například zájmovém sdružení) zaměřené obecně na péči o zvířata, na zájmové chovy, na zabezpečení potřeb zvířat a podobné činnosti, nebo jako zakladatel takové organizace či osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), která v některé z těchto oblastí již podniká, nebo teprve hodlá podnikat.

Vzdělávací program je zpracován v modulární formě s využitím kreditního systému.

Profil absolventa

Cílem studia vzdělávacího programu Ekonomika a provoz zájmových chovů je připravit absolventa s výraznou praktickou orientací, která mu zabezpečuje vysokou míru a rychlost adaptability při výkonu konkrétního povolání. Cílem studia je nejen získání vysoké míry obecných a odborných vědomostí, dovedností a návyků, ale i rozvoj žádoucích osobnostních rysů ve vztahu ke zvířatům. Průběh celého studia je zaměřen na rozvoj klíčových kompetencí a vytváří základ pro celoživotní učení.

Škola pro tyto cíle vytváří předpoklady jak v oblasti obecných, tak i odborných vědomostí, dovedností a postojů.

Základními kompetencemi absolventa jsou zejména:

 • zná nejčastěji chované skupiny exotických savců i ptáků, jejich charakteristiky, techniky chovu, zásady výživy a péče o ně;
 • zná historii chovu a plemena koní, zásady ustájení, výživy a péče o ně;
 • zná nejčastěji chované skupiny hlodavců a laboratorních zvířat, technologie používané v jejich chovu, zásady výživy a péče o ně;
 • zná jednotlivé chovatelské skupiny dle FCI a v nich nejvýznamnější plemena psů a koček, zásady jejich chovu i výživy a péče o ně;
 • orientuje se ve výcviku, pracovním a sportovním využití psa;
 • zná nejčastěji chované skupiny ryb, plazů, obojživelníků a bezobratlých, techniky používané v jejich chovu, zásady jejich chovu a výživy a péče o ně;
 • zná základy genetiky a šlechtění zvířat (genetické založení jedince, přenos genetické informace a její význam při dědičnosti znaků a vlastností a na tomto základě výběr jedinců pro další chov);
 • zná základní pojmy v oblasti nemocí zvířat a příznaky nejčastěji se vyskytujících nemocí zvířat;
 • chápe principy moderní terapie nemocí zvířat;
 • zná anatomii a fyziologii zvířat;
 • zná principy evolučního chování zvířat, životní potřeby zvířat;
 • řeší etické a etologické problémy spojené s chovem zvířat;
 • organizuje chov zvířat tak, aby byla zaručena pohoda (welfare) zvířat i etický cíl chovu;
 • dokáže aplikovat osvojené ekonomické poznatky při řešení problémů v oblasti ekonomiky, účetnictví, financí a daní;
 • zná účetní a daňové právní předpisy a umí se v nich orientovat;
 • provádí účetní operace v menší a střední organizaci − podnikatelském subjektu;
 • účtuje o zvířatech v zájmových chovech;
 • zná specifika malého a středního podnikání;
 • samostatně vede daňovou evidenci;
 • vytváří reálný podnikatelský záměr;
 • sleduje a vyhodnocuje peněžní toky v organizaci, navrhuje opatření pro jejich další příznivý vývoj;
 • sleduje vývoj českých (např. NOZ, Zákon na ochranu zvířat proti týrání) i evropských (např. Nařízení Rady ES o ochraně zvířat během přepravy) právních předpisů spojených se zájmovými chovy a pružně se přizpůsobuje měnícím se podmínkám v této oblasti;
 • uvědomuje si vysoké nároky na etický standard ve všech oblastech vztahu člověk−zvíře a chová se podle něj;
 • jedná na základě pochopení vztahu člověk−zvíře ve smyslu mezidruhové interakce.

Uplatnění absolventa

Absolventi budou připraveni pro široké spektrum činností zejména ve všech organizacích (podnikatelských i neziskových) zabývajících se zájmovými chovy i dalšími aktivitami týkajícími se zvířat, jako jsou například hotely, školky a salóny pro zvířata, hlídání a venčení zvířat, psí školy a školky pro štěňátka, záchytná zařízení pro opuštěná zvířata, zajištění transportu zvířat, výstavnictví, záchranná a odchytová služba, pietní služby při úhynu zvířat.

Jedná se zejména o tyto pracovní pozice na trhu práce:

 • majitel či pracovník psí školky;
 • majitel či pracovník psího hotelu či hotelu pro zvířata zájmových chovů;
 • zakladatel či pracovník neziskové organizace zaměřené např. na ochranu zvířat, rehabilitaci s využitím zvířat;
 • odborný pracovník společenských a chovatelských organizací;
 • zakladatel nebo pracovník organizace zabývající se hippoterapií, canisterapií nebo jinými formami animoterapií;
 • ředitel či pracovník organizující převoz, manipulaci, soutěže a sportovní aktivity zvířat zájmových chovů;
 • zakladatel či pracovník v institucích zabývajících se péčí či ochranou opuštěných a handicapovaných zvířat (např. útulky pro opuštěná zvířata);
 • odborný pracovník soukromé instituce zabývající se poradenstvím v oblasti etologie, poruch chování zvířat, welfare a ochranou zvířat zájmových chovů;
 • chovatel zvířat;
 • zoologický asistent;
 • specialista internetového obchodu zaměřeného na potřeby zvířat zájmových chovů;
 • manažer prodeje potřeb pro zvířata zájmových chovů;
 • pracovník veterinární správy v dozoru nad ochranou zvířat proti jejich týrání.