Nahoru

Podnikání malých a středních firem

Denní i dálková forma

Charakteristika oboru

Vzdělávací program Podnikání malých a středních firem je určen absolventům středních škol, kteří chtějí získat širší a hlubší vzdělání v oblastech nezbytných pro úspěšné podnikání v ČR i v dalších evropských zemích.

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout studentům ucelený komplex logicky navazujících vědomostí, dovedností a návyků, jehož základem jsou znalosti z oblasti podnikových procesů, účetnictví, práva, financí, daní. Tato stěžejní oblast vzdělávacího programu je pak rozvíjena ve vazbách na oblasti ostatní − např. sociálně komunikativní dovednosti, jazykové znalosti, statistické, matematické i IT aplikace.

Vzdělávací program je zpracován v modulární formě s využitím kreditního systému

Profil absolventa

Cílem studia vzdělávacího programu Podnikání malých a středních firem je připravit absolventa s výraznou praktickou orientací, která mu zabezpečuje vysokou míru a rychlost adaptability při výkonu konkrétního povolání. Studium vybaví absolventa takovými poznatky z oblasti podnikání v ČR i v dalších evropských zemích, aby našel uplatnění buď jako zaměstnanec podnikatelského subjektu, nebo jako zakladatel takové organizace či osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), která již podniká nebo teprve hodlá podnikat. Absolvent bude připraven i na to, že podnikatelské aktivity mohou (v současnosti nebo v budoucnu) přesahovat národní hranice (např. zakládání zahraničních poboček nebo obchodování se zahraničními klienty). Cílem studia je nejen získání vysoké míry obecných a odborných vědomostí, dovedností a návyků, ale i rozvoj žádoucích osobnostních rysů. Průběh celého studia je zaměřen na rozvoj klíčových kompetencí a vytváří základ pro celoživotní učení.

Škola pro tyto cíle vytváří předpoklady jak v oblasti obecných, tak i odborných vědomostí, dovedností a postojů.

Základními kompetencemi absolventa jsou zejména:

 • zná ekonomické činnosti firmy a zásady jejich fungování;
 • dokáže aplikovat osvojené ekonomické poznatky při řešení problémů v oblasti ekonomiky, účetnictví, financí a daní;
 • zná jednotlivé právní formy podnikání, podmínky pro zahájení i ukončení podnikatelské činnosti a pro podnikání nejen v ČR, ale i v dalších evropských zemích;
 • zná zásady sociálního a zdravotního pojištění a zdaňování při podnikání i zaměstnání v ČR i v dalších zemích EU;
 • vytváří podnikatelský záměr a reálný podnikatelský plán;
 • na základě analýzy dosavadního ekonomického vývoje navrhuje změny pro další řízení podniku;
 • navrhuje způsoby financování organizace;
 • orientuje se v daňových výpočtech a vypracování daňových přiznání;
 • ovládá zásady projektového řízení a dokáže je využít při přípravě podnikatelských plánů v návaznosti na možné jednotlivé pobídky, granty a podpory;
 • zná specifika obchodního jednání v ČR i v dalších evropských zemích;
 • ovládá 2 cizí jazyky, v 1. cizím jazyce je schopen, kromě běžné komunikace, studovat odbornou literaturu a kvalifikovaně diskutovat v rámci oboru svého vzdělání, v rámci 2. cizího jazyka dokáže komunikovat v běžných životních situacích;
 • orientuje se v českém právním řádu, zná také ty části evropského práva, které souvisejí s problematikou podnikání.

Absolvování oboru Podnikání malých a středních firem není zaměřeno pouze na získání profesních znalostí, dovedností a návyků, ale směřuje také k získání dalších předpokladů pro úspěšné uplatnění absolventa v oblasti pracovní, občanské i osobní:

 • ústně i písemně se vyjadřuje kultivovaně v souladu s jazykovými normami současné češtiny;
 • chápe význam loajality vůči zaměstnavateli;
 • dokáže při jednání se spolupracovníky a klienty uplatňovat pravidla společenského chování a zásad společenského styku;
 • cílevědomě a rozvážně jedná, samostatně myslí a pohotově se rozhoduje;
 • má rozvinutou potřebu soustavného vzdělávání se a využívání nových informací při jejich aplikaci do každodenní praxe.

Uplatnění absolventa

Po úspěšném absolvování oboru Podnikání malých a středních firem budou absolventi schopni působit jednak na nejrůznějších zaměstnaneckých pozicích v podnikatelských subjektech, jednak vytvořit a realizovat vlastní podnikatelský záměr a konkrétní podnikatelský plán, který může zahrnovat i zahraniční aktivity.

Absolventi budou připraveni například na pozice:

 • finanční metodik;
 • analytik provozu obchodní provozovny;
 • správce aktiv;
 • finanční analytik;
 • ekonom práce.