Nahoru

Potravinářská technologie a biotechnologie

Jen denní forma

Charakteristika oboru

Vzdělávací program Potravinářská technologie a biotechnologie je určen absolventům středních škol, kteří chtějí získat širší a hlubší vzdělání v oblasti potravinářských technologií a oblastech s nimi souvisejících.

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout studentům přehled o výrobních procesech ve všech potravinářských odvětvích, doplněný o navazující vědomosti, dovednosti a návyky z oblasti úpravy a zpracování výchozích surovin, nakládání s druhotnými produkty, ekologických aspektech výroby a nových trendech ve výživě. Tato stěžejní oblast vzdělávacího programu je pak rozvíjena ve vazbách na ekonomiku podniku, právo, sociálně komunikativní dovednosti, jazykové znalosti, management, marketing, personální řízení atd.

Studenti oboru Potravinářská technologie a biotechnologie si ve 3. ročníku volí jako specializaci zaměření na Technologii zpracování masa a konzervárenství, Technologii zpracování mouky a výrobu cukru a cukrovinek, Kvasnou technologii a výrobu nápojů, nebo Biotechnologie a bioinženýrství.

Vzdělávací program je zpracován v modulární formě s využitím kreditního systému.

Profil absolventa

Cílem studia vzdělávacího programu Potravinářská technologie a biotechnologie je vychovat absolventa s výraznou praktickou orientací, která mu zabezpečuje vysokou míru a rychlost adaptability na konkrétní praktickou činnost při výkonu povolání. Studium vybaví absolventa takovými poznatky z oblasti technologie, aby našel uplatnění v potravinářských, biotechnologických a příbuzných firmách, a to nejen ve výrobní části, ale také v obchodních odděleních jak na střední, tak na vyšší úrovni řízení. Cílem studia není jen vysoká míra obecných a odborných vědomostí, dovedností a návyků, ale i rozvoj žádoucích osobnostních rysů, které absolventům umožní v krátkém čase se kvalifikovaně uplatnit při výkonu technologicko−ekonomických činností v praxi. Průběh celého studia je zaměřen na rozvoj klíčových kompetencí a vytváří základ pro celoživotní učení.

Škola pro tyto cíle vytváří předpoklady jak v oblasti obecných, tak i odborných vědomostí, dovedností a postojů.

Základními kompetencemi absolventa jsou zejména:

 • má přehled o hlavních surovinách a přídavných látkách používaných ve výrobě a základních potravinářských technologiích;
 • dokáže ovládat technologické postupy všech výrobních fází a posoudit jejich průběh z hlediska efektivity, spotřeby energií a ochrany životního prostředí;
 • provádí technologické výpočty a rozbory;
 • zná faktory ovlivňující průběh a efektivnost provozu, kvalifikovaně provádí operativní zásahy do výroby a umí regulovat technologický proces tak, aby byla dosažena požadovaná jakost produktu;
 • má znalosti a dovednosti z oblasti mikrobiologie, fyzikální chemie, analytické chemie a analýzy potravin zaměřené na předvýrobní, výrobní a finální kontrolu surovin, polotovarů, pomocných látek a výrobků;
 • dokáže vést samostatně základní provozní dokumentaci, řídit technologický proces a práci přípravných a pomocných provozů;
 • uvědomuje si provázanost mezi ochranou životního prostředí a potravinářskými technologiemi;
 • dokáže se v běžných situacích pracovního, odborného a společenského styku vyjadřovat minimálně v jednom cizím jazyce a pro svoji práci je schopen využívat cizojazyčné odborné literatury;
 • kultivovaně se vyjadřuje ústně i písemně v souladu s jazykovými normami;
 • aplikací psychosociálních dovedností je schopen účinně a efektivně řešit konfliktní a zátěžové situace na pracovišti;
 • orientuje se v českém právním řádu, má znalosti obchodního, pracovního a potravinového práva a navazujících právních norem;
 • dokáže využít prostředků výpočetní techniky a jejich programového vybavení, ovládá práci s běžnými kancelářskými systémy a komunikační technikou;
 • je schopen samostatné i týmové práce s postupným vytvářením předpokladů pro řízení týmu.

Uplatnění absolventa

Profesní uplatnění absolventa oboru Potravinářská technologie a biotechnologie je nejen v potravinářských a jiných příbuzných podnicích a firmách, ale i ve specializovaných organizacích zabývající se doplňkovým sortimentem. Ve velkých podnicích se bude jednat o funkce především středního stupně řízení, v malých a středně velkých firmách i o činnosti v top managementu.

Absolvent vyššího odborného studia je připravován zejména na pozice:

 • samostatný potravinářský technik pro kontrolu jakosti a hygieny,
 • samostatný potravinářský technik pro řízení jakosti a hygieny,
 • samostatný potravinářský technik pro řízení výroby,
 • samostatný potravinářský technolog.