» 150 let pivovarské školy «
» zveme všechny absolventy i celou veřejnost na speciální Den otevřených dveří «
 

 

Veřejná správa
denní i dálková forma

 

Charakteristika oboru
Profil absolventa
Uplatnění absolventa

 

Charakteristika oboru

Vzdělávací program Veřejná správa je určen absolventům středních škol, kteří chtějí získat širší a hlubší vzdělání v oblasti státní správy a samosprávy a oblastech s nimi souvisejících.

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout studentům ucelený komplex logicky navazujících vědomostí, dovedností a návyků, jehož základem jsou znalosti z oblasti práva, veřejné správy, veřejných financí. Tato stěžejní oblast vzdělávacího programu je pak rozvíjena ve vazbách na oblasti ostatní – např. sociální politiku, ekonomii, hospodářskou politiku, politologii, statistiku a demografii, sociálně komunikativní dovednosti, jazykové znalosti, psychologické aplikace.

Studenti oboru Veřejná správa si ve 3. ročníku volí jako specializaci zaměření na Státní správu nebo Samosprávu.

Vzdělávací program je zpracován v modulární formě s využitím kreditního systému.

Nahoru

 

Profil absolventa

Cílem studia je získání vysoké míry obecných a odborných vědomostí, dovedností a návyků absolventů oboru Veřejná správa, ale i rozvoj žádoucích osobnostních rysů, které absolventům umožní kvalifikovaně se uplatnit ve všech orgánech veřejné správy.

Průběh celého studia je zaměřen na rozvoj klíčových kompetencí a vytváří základ pro celoživotní učení absolventů.

Škola pro tyto cíle vytváří předpoklady jak v oblasti obecných, tak i odborných vědomostí, dovedností, postojů a návyků.

Základními kompetencemi absolventa jsou zejména:

Absolvování oboru Veřejná správa není zaměřeno pouze na získání profesních znalostí, dovedností a návyků, ale směřuje také k získání dalších předpokladů pro úspěšné uplatnění absolventa v oblasti pracovní, občanské i osobní, např.:

Nahoru

 

Uplatnění absolventa

Po úspěšném absolvování oboru Veřejná správa je absolvent připraven pro výkon funkcí a činností ve státní správě, ve státních orgánech, případně v mezivládních organizacích, a ve veřejné samosprávě, zejména pak územní.

Vedle veřejnoprávní činnosti jsou absolventi také dobře uplatnitelní v orgánech moci zákonodárné a soudní, ale i ve sféře práva soukromého v roli podnikatelských subjektů anebo jejich zaměstnanců. Jedná se zejména o tyto pozice:

Nahoru