Nahoru

Mimořádné opatření k přijímacímu řízení na SPŠ a SOŠ

Ministerstvo zdravotnictví vydalo opatření, ve kterém se nařizuje:

 1. Osobě, která je uchazečem o střední vzdělávání (dále jen „uchazeč“), se umožní osobní přítomnost na jednotné přijímací zkoušce pouze pokud:
  1. nemá příznaky onemocnění COVID−19, a
  2. doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS−CoV−2 nebo neinvazivního preventivního RT−PCR testu na přítomnost viru SARS−CoV−2 provedených ve škole, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky, není−li dále stanoveno jinak.
 2. Doklad podle čl. I písm. b) uchazeč může nahradit:
  1. dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID−19, uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS−CoV−2 nebo RT−PCR testu na přítomnost viru SARS−CoV−2 neuplynulo více než 90 dní,
  2. dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS−CoV−2, nebo RT−PCR testu na přítomnost viru SARS−CoV−2, který byl proveden v posledních 7 dnech,
  3. certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID−19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.
 3. V případě, že je uchazeč žákem školy (základní, víceletého gymnázia atd.), je tento uchazeč oprávněn pro účely účasti na přijímacím řízení podrobit se testování podle čl. I písm. b) ve škole, ve které je žákem, a škola je povinna vydat doklad o výsledku testu.

  Škola, která organizuje přijímací zkoušku, kontroluje, zda uchazeč splňuje podmínky podle čl. I a II. Pokud uchazeč nepředloží doklad podle čl. I nebo II, škola mu účast na přijímací zkoušce neumožní.

  V případě, že má uchazeč právo u přijímací zkoušky na přítomnost podporující osoby nebo jiné osoby, musí tato osoba předložit doklad podle čl. II, jinak škola účast takové osoby na přijímací zkoušce neumožní.

 4. Uchazeč musí před konáním přijímací zkoušky odevzdat kopii uvedených dokladů nebo certifikátů, která se stává dokumentací žáka ve škole, kde koná zkoušky.