Nahoru

Organizace maturitní zkoušky ve školním roce 2023/2024

V návaznosti na novely zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, a vyhlášky č 177/2009 Sb., které byly publikovány ve sbírce zákonů dne 9. listopadu 2012, se maturitní zkoušky budou ve Vyšší odborné škole ekonomických studií, Gymnáziu, Střední průmyslové škole potravinářských technologií a Střední odborné škole přírodovědné a veterinární skládat ze dvou částí:

 1. SPOLEČNÁ ČÁST:

Společnou část tvoří didaktické testy, které vyhodnocuje CERMAT s hodnocením prospěl/neprospěl:

 • povinná zkouška z českého jazyka a literatury − na vyplnění didaktického testu mají žáci 85 minut a nejsou povoleny žádné pomůcky,
 • volitelná zkouška
  • cizí jazyk − obsahuje poslechový subtest (40 minut), následně pak subtest čtení a jazyková kompetence (70 minut) a nejsou povoleny žádné pomůcky,
  • nebo
  • matematika − na vyplnění didaktického testu mají žáci 135 minut a povolenými pomůckami jsou psací a rýsovací potřeby, Matematické, fyzikální a chemické tabulky, kalkulátor bez grafického režimu, bez řešení rovnic a úprav algebraických výrazů,
 • nepovinná zkouška matematika rozšiřující − na vyplnění didaktického testu mají žáci 150 minut a povolenými pomůckami jsou psací a rýsovací potřeby, Matematické, fyzikální a chemické tabulky, kalkulátor bez grafického režimu, bez řešení rovnic a úprav algebraických výrazů.

Všechny maturitní předměty náročností zadání odpovídají katalogům požadavků daného předmětu. V případě, že žák neuspěl v některém didaktickém testu společné části maturitní zkoušky, opravuje v dalším termínu pouze tento test. Pokud žák v didaktickém testu je hodnocen „neprospěl“, nemá toto hodnocení vliv na konání zkoušek v profilové části. Maturitní vysvědčení žák obdrží, až bude mít všechny zvolené didaktické testy úspěšně složené, a to včetně všech zkoušek v profilové části.

 1. PROFILOVÁ ČÁST:

Profilovou část tvoří písemné, praktické a ústní zkoušky, které hodnotí jmenovaná maturitní komise. Pro školní rok 2023/2024 jsou:

 • tři povinné zkoušky z odborných předmětů uvedených v učebním plánu,
 • zkouška z českého jazyka a literatury (písemná a ústní zkouška),
 • zkouška z cizího jazyka (písemná a ústní zkouška),
 • případná zkouška z nepovinného předmětu vyhlášeného ředitelem školy dle oborového zaměření.

K ústní zkoušce z českého jazyka a literatury je vydán tento Školní seznam literárních děl. Šablona pro vytvoření vlastního seznamu literatury zde ke stažení.

K ústní zkoušce z anglického jazyka pro obory Analýza potravin, Technologie potravin a Ekologie a životní prostředí je vydán tento seznam témat, pro obory Přírodovědné lyceum a Veterinářství je vydán tento seznam témat

Písemnou a ústní zkoušku z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona dokládající jazykové znalosti žáka na jazykové úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (viz Možnost jazykových zkoušek) − formulář žádosti o uznání zkoušky je k dispozici v sekci ke stažení.

Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy nejpozději do 31. března pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období. Součástí žádosti je vždy doklad nebo úředně ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky.

Nabídku povinných i nepovinných zkoušek PROFILOVÉ ČÁSTI včetně formy, témat a termínů pro jednotlivé studijní obory určuje ředitel školy podle rámcového a školního vzdělávacího programu. Zkouška z daného předmětu se v návaznosti na studovaný obor může konat formou:

 1. písemné zkoušky,
 2. praktické zkoušky,
 3. ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí,
 4. kombinací dvou nebo více forem podle písmen a. až c.

Profilovou část vykoná žák úspěšně tehdy, když uspěje u všech jejích povinných zkoušek. V případě neúspěchu má žák právo na dvě opravné zkoušky z předmětu, z něhož neuspěl. Žák koná opravnou zkoušku vždy pouze z toho předmětu, z něhož neuspěl.

Obecná pravidla hodnocení ústních zkoušek jsou uvedena zde.

Přehled zkoušek v profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2023/2024, jejich forma a harmonogram je uveden v níže uvedených informačních dokumentech pro jednotlivé studijní obory: