Nahoru

Povinně zveřejňované informace o VOŠ, SPŠ a SOŠ

1. Název Vyšší odborná škola ekonomických studií,
Střední průmyslová škola potravinářských technologií
a Střední odborná škola přírodovědná a veterinární,
Praha 2, Podskalská 10
 
(zkratka názvu: VOŠ, SPŠ a SOŠ, Praha 2, Podskalská 10)
2. Důvod a způsob založení Příspěvková organizace založená zřizovací listinou vydanou Zastupitelstvem hlavního města Prahy.
 
Organizace poskytuje vzdělávání ve vzdělávacích programech v oborech vzdělání vedoucích k dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou a vyššího odborného vzdělání. Součástí organizace je školní jídelna, která zajišťuje školní stravování a závodní stravování.
 
Zřizovací listinu a Rozhodnutí o zařazení do školského rejstříku si lze vyžádat v listinné podobě k nahlédnutí v úředních hodinách v sekretariátu ředitele školy.
3. Organizační struktura Schéma organizační struktury
4. Kontaktní spojení
4.1 Kontaktní poštovní adresa
Sídlo:
VOŠ, SPŠ A SOŠ
Podskalská 365/10
128 46   Praha 2
Odloučené pracoviště:
VOŠ, SPŠ A SOŠ
Navrátilova 1442/15
110 00   Praha 1
4.2 Úřadovny pro osobní návštěvu
4.3 Úřední hodiny
Úřadovny pro osobní návštěvu a podatelny
Najít nás Vám pomohou mapky na Googlu.
4.4 Telefonní čísla
4.5 Čísla faxu
Hlavní kontakty
4.6 Adresa internetové stránky Oficiální webové stránky www.podskalska.cz
4.7 Adresa e-podatelny Webový formulář e–podatelny

ID datové schránky: 665nfrx
4.8 Další elektronické adresy
      Další telefonní čísla
5. Platby lze poukázat 2001910005/6000
Pro platbu školného, aklimatizačního kurzu, lyžařského kurzu apod.
je nutno jako variabilní symbol uvést evidenční číslo žáka/studenta.
6. IČ 61385930
7. DIČ CZ61385930
8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentů Pro vyšší odbornou školu udělené akreditace:
63-42-N/01 Personální řízení
63-43-N/07 Účetnictví a finance
68-43-N/05 Veřejná správa
29-41-N/01 Potravinářská technologie a biotechnologie
63-41-N/31 Ekonomika a provoz zájmových chovů
63-41-N/32 Podnikání malých a středních firem
 
Pro střední školu schválené rámcové vzdělávací programy:
29-41-M/01 Technologie potravin
29-42-M/01 Analýza potravin
16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí
78-42-M/05 Přírodovědné lyceum
43-41-M/01 Veterinářství
 
Pravidla hodnocení MZ
8.2 Rozpočet Finanční vypořádání za rok 2015
Finanční vypořádání za rok 2016
Rozpočtové ukazatele na rok 2017
 9. Žádosti o informace
10. Příjem žádostí a dalších podání
11. Opravné prostředky
Veškerá podání lze učinit v podatelnách školy
(viz výše 4.2 Úřadovny pro osobní návštěvu)
UPOZORNĚNÍ: Opravné prostředky lze podat pouze v listinné podobě,
případně prostřednictvím datové schránky, nikoli e–mailem!
12. Formuláře Formuláře pro studenty vyšší odborné školy
Formuláře pro uchazeče o studium ve vyšší odborné škole
Formuláře pro žáky střední školy
Formuláře pro zájemce o stravování
13. Popisy postupů –
      návody pro řešení životních situací
Přijetí ke středoškolskému vzdělávání ve VOŠ, SPŠ a SOŠ
Přijetí k vyššímu odbornému vzdělávání ve VOŠ, SPŠ a SOŠ
Přijetí do vyššího ročníku studia ve VOŠ, SPŠ a SOŠ
Uznání předchozího vzdělání
Opakování ročníku při středoškolském studiu ve VOŠ, SPŠ a SOŠ
Opakování ročníku při vyšším odborném studiu ve VOŠ, SPŠ a SOŠ
Přerušení vzdělávání ve VOŠ, SPŠ a SOŠ
Změna oboru vzdělání ve VOŠ, SPŠ a SOŠ
Přestup žáka nebo studenta do VOŠ, SPŠ a SOŠ
Odvolání proti podmíněnému vyloučení nebo vyloučení z VOŠ, SPŠ a SOŠ
14. Předpisy
14.1 Nejdůležitější používané předpisy Zřizovací listina
Rozhodnutí o zařazení do školského rejstříku
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění
Vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, v platném znění
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, v platném znění
14.2 Vydané právní předpisy Školní řád střední školy
Školní řád vyšší odborné školy
Směrnice ke vstupu do budovy v Podskalské ulici
Směrnice ke vstupu do budovy v Navrátilově ulici
Provozní řád školní jídelny
Řád tělocvičny a fit centra
Provozní řád nafukovací haly
Vyřizování stížností, oznámení a podnětů
Vyřizování žádostí o informace
15. Úhrady za poskytování informací
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník úhrad za poskytování informací
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu
o výši úhrad za poskytnutí informací
16. Licenční smlouvy
17. Výroční zpráva
podle zákona č. 106/1999 Sb.
Školní rok 2012/2013
Školní rok 2013/2014
Školní rok 2014/2015
Školní rok 2015/2016
Školní rok 2016/2017
Školní rok 2017/2018
Školní rok 2018/2019
Školní rok 2019/2020