Nahoru

Účetnictví a finance

Denní forma

Charakteristika oboru

Vzdělávací program Účetnictví a finance je určen absolventům středních škol, kteří chtějí získat širší a hlubší vzdělání v oblasti účetnictví, daní, financí a oblastech s nimi souvisejících.

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout studentům ucelený komplex logicky navazujících vědomostí, dovedností a návyků, jehož základem jsou znalosti z oblasti účetnictví, financí a daní. Tato stěžejní oblast vzdělávacího programu je pak rozvíjena ve vazbách na oblasti ostatní − např. ekonomii, právo, sociálně komunikativní dovednosti, jazykové znalosti, statistické a matematické aplikace.

Studenti oboru Účetnictví a finance si ve 3. ročníku volí jako specializaci zaměření na Účetnictví finančních institucí, Účetnictví neziskových organizací nebo Manažerské účetnictví.

Vzdělávací program je zpracován v modulární formě s využitím kreditního systému.

Profil absolventa

Cílem studia vzdělávacího programu Účetnictví a finance je připravit absolventa s výraznou praktickou orientací, která mu zabezpečuje vysokou míru a rychlost adaptability při výkonu konkrétního povolání. Studium vybaví absolventa takovými poznatky z oblasti účetnictví a financí, aby našel uplatnění v ekonomických úsecích podnikatelských i nepodnikatelských subjektů. Cílem studia je nejen získání vysoké míry obecných a odborných vědomostí, dovedností a návyků, ale i rozvoj žádoucích osobnostních rysů. Průběh celého studia je zaměřen na rozvoj klíčových kompetencí a vytváří základ pro celoživotní učení.

Škola pro tyto cíle vytváří předpoklady jak v oblasti obecných, tak i odborných vědomostí, dovedností a postojů.

Základními kompetencemi absolventa jsou zejména:

 • zná ekonomické pojmy a rozumí vztahům mezi nimi;
 • dokáže aplikovat osvojené ekonomické poznatky při řešení problémů v oblasti účetnictví a financí;
 • zná účetní právní předpisy a umí se v nich orientovat;
 • zná daňové právní předpisy a umí se v nich orientovat;
 • provádí komplexně účetní operace v organizaci – podnikatelském subjektu;
 • provádí komplexně účetní operace ve vybraných účetních jednotkách (OSS, ÚSC, PO);
 • zná základy účetnictví finančních institucí (bank, pojišťoven);
 • vede účetní knihy;
 • zpracovává účetní uzávěrku;
 • zpracovává účetní závěrku;
 • provádí daňové výpočty, zpracovává daňová přiznání;
 • samostatně vede daňovou evidenci;
 • zná koncepční rámec Mezinárodních účetních standardů (IAS/IFRS), rozumí podstatě mezinárodního finančního výkaznictví.

Absolvování oboru Účetnictví a finance není zaměřeno pouze na získání profesních znalostí, dovedností a návyků, ale směřuje také k získání dalších předpokladů pro úspěšné uplatnění absolventa v oblasti pracovní, občanské i osobní, k nimž patří zejména:

 • ústně i písemně se vyjadřuje kultivovaně v souladu s jazykovými normami současné češtiny;
 • dokáže se v běžných situacích pracovního, odborného a společenského styku vyjadřovat nejméně v jednom cizím jazyce a využívá cizojazyčné odborné literatury;
 • uvědomuje si vysoké nároky na etický standard účetní profese a chová se podle něj;
 • je schopen sledovat vývoj právních předpisů v oblasti účetnictví a zdanění a pružně se přizpůsobovat měnícím se podmínkám v této oblasti;
 • respektuje práva a svobody druhých lidí v rámci multikulturní společnosti.

Uplatnění absolventa

Po úspěšném absolvování oboru Účetnictví a finance je absolvent připraven zejména pro výkon těchto pozic:

 • samostatný účetní;
 • samostatný mzdový referent;
 • samostatný finanční referent;
 • samostatný ekonom;
 • samostatný pracovník podnikatelských úvěrů;
 • samostatný pracovník vývoje bankovních produktů;
 • analytik finančního trhu;
 • podniká jako OSVČ s předmětem činnosti – vedení účetnictví;
 • samostatný pracovník cenové kontroly;
 • samostatný pracovník správy daní;
 • obchodní manažer;
 • finanční manažer