Nahoru

Personální řízení

Denní forma

Charakteristika oboru

Vzdělávací program Personální řízení je určen absolventům středních škol, kteří chtějí získat širší a hlubší vzdělání v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů a oblastech s nimi souvisejících v kontextu každodenní praxe tak, aby byli schopni poskytovat zaměstnancům i zaměstnavatelům a vedoucím pracovníkům kvalifikovanou odbornou pomoc při řešení personálních a vzdělávacích problémů a nabízet jejich řešení.

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout studentům ucelený komplex logicky navazujících vědomostí, dovedností a návyků, jehož základem jsou znalosti z oblasti personálního řízení, andragogiky a psychologie. Tato stěžejní oblast vzdělávacího programu je pak rozvíjena ve vazbách na oblasti ostatní – zejména právo, ekonomii, management, účetnictví a finance, sociálně komunikativní dovednosti, jazykové znalosti, sociologii a sociální politiku a další.

Studenti oboru Personální řízení si ve 3. ročníku volí jako specializaci zaměření na Řízení lidských zdrojů (Personalistika) nebo Rozvoj lidských zdrojů (Vzdělávání dospělých).

Vzdělávací program je zpracován v modulární formě s využitím kreditního systému.

Profil absolventa

Cílem studia je získání vysoké míry obecných a odborných vědomostí, dovedností a návyků absolventů vzdělávacího programu Personální řízení, ale i rozvoj žádoucích osobnostních rysů, které absolventům umožní kvalifikovaně se uplatnit zejména v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů, profesního vzdělávání a profesního poradenství. Průběh celého studia je zaměřen na rozvoj klíčových kompetencí a vytváří základ pro celoživotní učení.

Škola pro tyto cíle vytváří předpoklady jak v oblasti odborných, tak i obecných vědomostí, dovedností a postojů.

K základním kompetencím absolventa patří zejména, že:

 • zná pojmy řízení a rozvoje lidských zdrojů a rozumí vztahům mezi nimi;
 • dokáže aplikovat osvojené ekonomické poznatky při řešení problémů v oblasti HR (human resources) managementu (vykonávání personálních činností, jako je získávání pracovníků, přijímání, výběr, hodnocení, odměňování, vzdělávání, tvorba motivačních programů apod.);
 • zná formy a metody vzdělávání dospělých a umí je používat adekvátně k potřebám organizace;
 • zná aspekty pracovního prostředí ve vztahu k výkonnosti pracovníků;
 • zná právní předpisy související s oblastí personálního řízení a umí je aplikovat v praxi;
 • je schopen zabezpečovat a provádět komplexní personální činnosti v organizaci − podnikatelském subjektu, v organizační složce státu, v územním samosprávném celku nebo v příspěvkové organizaci, v nadnárodní společnosti či v neziskovém sektoru;
 • ovládá 2 cizí jazyky, v 1. cizím jazyce je schopen, kromě běžné komunikace, studovat odbornou literaturu a kvalifikovaně diskutovat v rámci oboru svého vzdělání, v rámci 2. cizího jazyka dokáže komunikovat v běžných životních situacích;
 • orientuje se v českém právním řádu, má znalosti zejména z pracovního, obchodního a občanského práva;
 • má vyšší úroveň PC gramotnosti, ke své práci využívá různé databázové a elektronické komunikační systémy;
 • je schopen zpracovat různé personální a vzdělávací projekty a ty odprezentovat a obhájit před auditoriem.

Absolvování vzdělávacího programu Personální řízení není zaměřeno pouze na získání profesních znalostí, dovedností a návyků, ale směřuje také k získání dalších předpokladů pro úspěšné uplatnění absolventa v oblasti pracovní, občanské i osobní, k nimž patří např.:

 • ústně i písemně se vyjadřuje kultivovaně v souladu s jazykovými normami současné češtiny;
 • je ochoten se neustále vzdělávat, přijímat nové poznatky a orientovat se v problematice státní a podnikatelské zaměstnanecké a sociální politiky u nás i ve vyspělých zemích;
 • je schopen samostatné i týmové práce s postupným rozvojem svých schopností a kompetencí pro vedení týmu;
 • uvědomuje si vysoké nároky na etické a morální hodnoty personalisty a chová se podle nich;
 • chápe význam loajality vůči zaměstnavateli;
 • umí komunikovat se specifickými skupinami osob, včetně osob z odlišného jazykového a sociokulturního prostředí.

Uplatnění absolventa

Po úspěšném absolvování oboru Personální řízení je absolvent připraven zejména pro výkon těchto pozic:

 • personální manažer;
 • samostatný personalista;
 • odborný poradce pro zprostředkování služeb zaměstnanosti;
 • odborný pracovník trhu práce;
 • podniká jako OSVČ v oblasti poradenství rozvoje lidských zdrojů, provádí konzultační činnost;
 • odborný lektor;
 • projektový manažer;
 • odborný pracovník rekvalifikací;
 • odborný referent pro zájmové vzdělávání.