Nahoru

Historie VOŠ, G, SPŠ a SOŠ

Střední průmyslová škola potravinářských technologií

SPŠPT je přímou pokračovatelkou pivovarské školy založené roku 1868, která byla první vzdělávací institucí středoškolského typu nejen v Čechách, ale v celém Rakousku−Uhersku. Svým pojetím navazuje i na lihovarskou školu založenou v roce 1881 v Německém (dnes Havlíčkově) Brodu, jejíž dokumentaci SPŠPT převzala.

Na SPŠPT se v průběhu její existence vyučovaly v 50. letech vedle pivovarnictví a lihovarnictví i další potravinářské obory jako mlékárenství, mlynářství, pekárenství, cukrovarnictví, cukrovinkářství a technologie zpracování tuků.

Od 60. let se škola specializovala na dva obory − kvasnou technologii a výrobu cukru a cukrovinek. Tyto dva obory se na škole vyučují monotypně (tj. žádná jiná škola v ČR tyto obory nemá v učebních plánech). V posledních letech se škola vrací k původní širší nabídce potravinářských oborů. Od 1. 9. 1999 byla na škole (v souladu se zařazením do sítě škol schváleným MŠMT) vyučována zaměření Kvasná technologie, Výroba cukru a cukrovinek a Zpracování mouky, jež patří pod obor Technologie potravin, a samostatný obor Analýza potravin. Od 1. 9. 2000 přibylo zaměření Technologie tuků oboru Technologie potravin. Výuka oboru Technologie potravin, zaměření Výroba cukru a cukrovinek byla dočasně pozastavena.

Vyšší odborná škola a Obchodní akademie pro studující při zaměstnání

Vyšší odborná škola a Obchodní akademie pro studující při zaměstnání vznikla v roce 1963 jako Střední ekonomická škola pro studující při zaměstnání. Původní sídlo školy bylo na Vinohradské třídě na Praze 2. Později škola změnila název na Obchodní akademii pro studující při zaměstnání. V roce 1998 škola přesídlila v rámci městské části Praha 2 na současnou adresu, tedy do Podskalské 10. Od 1. 9. 1996 byla zařazena do sítě vyšších odborných škol. V době sloučení se SPŠPT na ní byly vyučovány tři obory VOŠ (denní i dálkovou formou) a jeden obor SOŠ (dálkovou formou).

Vznik Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy potravinářských technologií

Rozhodnutím Zastupitelstva hlavního města Prahy (usnesení čj. 26/11 ze dne 31. 3. 2005) zanikly jako samostatné subjekty Vyšší odborná škola a Obchodní akademie pro studující při zaměstnání, Praha 2, Podskalská 10 a Střední průmyslová škola potravinářské technologie, Praha 2, Podskalská 10. Ke dni 30. června 2005 byly sloučeny jako příspěvková organizace s právní subjektivitou s tím, že nástupnickou organizací se stala SPŠPT.

Nově vzniklá škola nesla název
 

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 10.

Na středoškolské úrovni se na škole vyučovala tři zaměření oboru Technologie potravin − Kvasná technologie, Zpracování mouky a Technologie tuků a dále samostatný obor Analýza potravin. Všechny obory byly vyučovány formou denního studia, Kvasná technologie i formou studia dálkového. Současně se ještě vyučoval obor Obchodní akademie. Tento obor již ale pouze dobíhal, nebyly otevírány nové první ročníky a po dokončení studia současných studentů byl tento obor na škole určen ke zrušení.

Na úrovni vyšší odborné školy byly vyučovány tři obory − Účetnictví a finance, Personální řízení a Veřejná správa (regionální). Všechny tři obory byly vyučovány formou denního i formou dálkového studia.

Střední průmyslová škola technologie masa

Dne 1. září 1929 byla otevřena první Odborná Mistrovská škola pro řezníky a uzenáře v Praze jako jednoletá mistrovská odborná škola. Po roce byla spojena s tehdejší učňovskou školou pokračovací.

V roce 1945 byla škola zestátněna jako jednoletá státní mistrovská škola řeznická a uzenářská. Od roku 1951 se rozšířila na dvouletou mistrovskou školu a ve stejném roce byla zřízena čtyřletá škola masného průmyslu zakončená maturitní zkouškou. Později byla škola přejmenována na Střední průmyslovou školu technologie masa.

V dalších letech bylo zrušeno dvouleté denní mistrovské studium. Místo něj postupně vznikly další formy studia − dálkové studium tříleté a dvouleté nástavbové studium, obojí zakončené maturitní zkouškou. V roce 2005 byl zaveden nový studijní obor Přírodovědné lyceum. Čtyřleté denní studium je rovněž zakončeno maturitní zkouškou.

V uplynulých téměř osmdesáti letech absolvovaly školu v různých formách studia stovky studentů, ze kterých se mnozí stali uznávanými odborníky v masném průmyslu i v dalších potravinářských odvětvích.

Jak vznikla Vyšší odborná škola ekonomických studií, Gymnázium, Střední průmyslová škola potravinářských technologií a Střední odborná škola přírodovědná a veterinární

Rok 2007 se stal dalším významným mezníkem v historii naší školy. Došlo ke dvěma významným změnám. Rozhodnutím Zastupitelstva hlavního města Prahy (usnesení čj. 7/67 ze dne 31. 5. 2007) byla Střední průmyslová škola technologie masa, Praha 1, Navrátilova 15 ke dni 30. června 2007 zrušena jako samostatný subjekt a byla sloučena s naší školou. Aby tuto skutečnost reflektoval i název školy, rozhodlo Zastupitelstvo hlavního města Prahy o změně na

Vyšší odborná škola ekonomických studií a
Střední průmyslová škola potravinářských technologií,
Praha 2, Podskalská 10.

Po sloučení pokračují na úrovni vyšší odborné školy tři dlouhodobě vyučované obory − Účetnictví a finance, Personální řízení a Veřejná správa. Všechny lze studovat formou denního i dálkového studia. Od školního roku 2008/2009 přibyl obor Potravinářská technologie a biotechnologie, který se nyní vyučuje formou denního studia. Nejnovějšími obory vzdělávání realizovanými na vyšší odborné škole v denní i dálkové formě jsou od 1. 9. 2017 Ekonomika a provoz zájmových chovů, od 1. 9. 2018 pak Podnikání malých a středních firem. Přehled všech oborů v současné době vyučovaných ve vyšší odborné škole je uveden zde.

Na středoškolské úrovni se vyučovala čtyři zaměření oboru Technologie potravin − Kvasná technologie, Zpracování mouky, Zpracování masa a Technologie tuků a dále samostatné obory Analýza potravin a Přírodovědné lyceum. Všechny byly vyučovány formou denního studia, Kvasná technologie a Zpracování mouky i formou studia dálkového. Současně škola nabízela dálkovou formou obor Obchodní akademie. Ten ale již pouze dobíhal, nebyly otevírány první ročníky a ve školním roce 2009/2010 byla jeho výuka ukončena. Pro zájemce vyučené v oboru řezník − uzenář bylo určeno nástavbové studium oboru Potravinářská technologie − Zpracování masa, které bylo realizováno formou denního i formou dálkového studia, studium tohoto oboru bylo ve školním roce 2009/2010 rovněž ukončeno. Naopak byly nově akreditovány studijní obory Průmyslová ekologie a Ochrana a tvorba životního prostředí, které bylo možno studovat denní formou od školního roku 2008/2009. Výuka těchto dvou oborů byla později sloučena do jednoho oboru Ekologie a ochrana životního prostředí. Od školního roku 2012/2013 se vzdělávací portfolio školy rozšířilo o nejnověji akreditovaný obor Veterinářství.

V souladu s Nařízením vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání byla upravena výuka všech vyučovaných oborů podle Školních vzdělávacích programů (ŠVP), vypracovaných na základě Rámcových vzdělávacích programů (RVP) vydaných MŠMT, v souvislosti s tím došlo i k úpravě jejich názvů. Přehled všech oborů v současné době vyučovaných ve střední škole je uveden zde.

Vzhledem k současné skladbě oborů vzdělávání ve všech třech částech školy jsme požádali o změnu názvu školy tak, aby co nejpřesněji odrážel celou její vzdělávací nabídku. Rozhodnutím Rady HMP proto došlo od 1. 9. 2016 ke změně názvu na

Vyšší odborná škola ekonomických studií,
Gymnázium,
Střední průmyslová škola potravinářských technologií
a Střední odborná škola přírodovědná a veterinární
Praha 2, Podskalská 10.