Nahoru

Pravidla hodnocení ústní zkoušky
v profilové části maturitní zkoušky
ve školním roce 2023/2024

Organizace ústní zkoušky:

 1. pro ústní zkoušku bude vyučujícími připraveno 20−30 témat daného předmětu,
 2. s tematickými okruhy učiva budou žáci seznámeni v předstihu stanoveném právním předpisem,
 3. konkrétní zadání losovaných témat s osnovou podotázek není veřejné a žák s ním bude seznámen až po vylosování tématu,
 4. průběh ústní zkoušky se realizuje podle platného právního předpisu,
 5. kritéria pro hodnocení ústní zkoušky:
  • výborný − žák ovládá požadované poznatky daného tématu uceleně, logicky správně a chápe vztahy mezi jednotlivými pojmy; jeho projev je kultivovaný, souvislý a strukturovaný; svým projevem obsáhne celý rozsah vylosovaného tématu (může postupovat dle případné osnovy nebo obrázku); na rozšiřující dotazy odpovídá přesně a úplně,
  • chvalitebný − žák ovládá požadované poznatky daného tématu uceleně, logicky správně a chápe vztahy mezi jednotlivými pojmy; jeho projev je kultivovaný, souvislý a strukturovaný; svým projevem obsáhne podstatu vylosovaného tématu (může postupovat dle případné osnovy nebo obrázku); na doplňující dotazy ověřující pochopení učiva odpovídá přesně a úplně, rozšiřující dotazy nejsou zodpovězeny v plném rozsahu,
  • dobrý − žák ovládá podstatu daného tématu logicky správně a chápe vztahy mezi jednotlivými pojmy; jeho projev je kultivovaný, s dílčími nedostatky při formulaci myšlenek; k ověření celkového pochopení tématu musí být pokládány doplňující a návodné dotazy, na které správně odpovídá; rozšiřující dotazy nejsou zodpovězeny v plném rozsahu,
  • dostatečný − žák ovládá podstatu daného tématu, ke správnému a ucelenému vysvětlení tématu musí být pokládány doplňující a návodné dotazy; jeho projev je nesouvislý, často logicky nesprávně strukturovaný a obsahuje dílčí nedostatky při formulaci myšlenek; rozšiřující dotazy nejsou zodpovězeny v plném rozsahu,
  • nedostatečný − žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně a má v nich závažné a značné nedostatky; v jeho projevu se vyskytují velmi závažné chyby; pochopení podstaty vylosovaného tématu nedokáže vysvětlit ani za pomocí návodných a doplňujících dotazů; neprojevuje samostatnost v myšlení, ústní projev je nesouvislý a často nepřesný.