Nahoru

Podmínky přijímacího řízení na G, SPŠ a SOŠ

Ke studiu na střední škole se přijímají uchazeči, kteří úspěšně ukončili (nebo v daném školním roce ukončí) povinnou školní docházku v 9. ročníku nebo odpovídajícím stupni víceletého gymnázia a jsou zdravotně způsobilí ke studiu. Zdravotní způsobilost musí být potvrzena lékařem na přihlášce ke studiu (týká se všech oborů studia – denní i dálkové formy).

V prvním kole přijímacího řízení se budou konat přijímací zkoušky. Přijímací zkoušky jsou z českého jazyka a literatury a z matematiky.

V případě uchazeče se specifickými poruchami učení je nutné, aby společně s přihláškou podal zprávu z pedagogicko−psychologické poradny (s platnou diagnózou poruchy učení do data konání přijímacích zkoušek), kde budou doporučeny úpravy k přijímací zkoušce.

Ve druhém a dalších kolech přijímacího řízení se přijímací zkoušky nekonají.

Za studium na G, SPŠ a SOŠ se neplatí školné. Přijímací řízení není zpoplatněno.

Podmínkou pro přijetí ke studiu je absolvování výuky anglického nebo německého jazyka na základní škole v 8. i 9. třídě, aby uchazeči mohli pokračovat ve výuce tohoto jazyka, která je ukončena maturitní zkouškou.

Na přihlášce je nutno uvést rodné číslo uchazeče a případnou osobní datovou schránku zákonného zástupce. Dále je nutno uvést název ŠVP, který chce uchazeč studovat. Ve smyslu platných právních předpisů musí být doložen lékařský posudek způsobilosti ke studiu.

Uchazeči o denní formu vzdělávání musí mít na druhé straně přihlášky vyplněné známky z vysvědčení za poslední dva ročníky povinné školní docházky a dále

  • buď musí mít známky potvrzené školou, kde uchazeč povinnou školní docházku absolvuje,
  • nebo musí přiložit ověřené kopie příslušných vysvědčení, pokud školní docházku již ukončil.

Uchazeči o dálkovou formu vzdělávání musí k přihlášce přiložit ověřené kopie vysvědčení za poslední dva ročníky povinné školní docházky.

Uchazeči, kteří úspěšně ukončili studium na střední škole maturitní zkouškou, k přihlášce přiloží také ověřenou kopii maturitního vysvědčení.

Uchazeči, kteří úspěšně ukončili studium na vyšší odborné škole nebo na vysoké škole, k přihlášce kromě dokladů uvedených výše (lékařský posudek, ověřené kopie příslušných vysvědčení) dále přiloží neověřenou kopii diplomu, dokládajícího udělený titul.

Za řádné vyplnění přihlášky a dodání příloh zodpovídá uchazeč (resp. jeho zákonný zástupce). Uchazeč, jehož přihláška nebude řádně vyplněna a/nebo nejpozději k datu uzávěrky přijímacího řízení nebude obsahovat všechny náležitosti (lékařský posudek, příp. kopie potřebných vysvědčení), nebude přijat!!!

Přihlášky přijímáme pouze doručené poštou nebo osobně – s originálem podpisu. Není možné zasílat přihlášku elektronickou poštou ani faxem.

Žáci budou přijímáni podle pořadí vypočteného dle následujícího vzorce a do výše kapacity jednotlivých otevíraných oborů. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny pod registračními čísly uchazečů v termínu stanoveném vyhláškou ve veřejně přístupných prostorách budov školy v Podskalské ulici a v Navrátilově ulici a na těchto stránkách.

 
ZÁSADY SESTAVENÍ POŘADÍ:
 
  pro PRVNÍ kolo přijímacího řízení pro VŠECHNY OBORY
 
1)  Na základě získaného procenta úspěšnosti při přijímací zkoušce z českého jazyka a z matematiky bude žákům a uchazečům vypočten koeficient C, podle nějž bude sestaveno pořadí žáků a uchazečů (žáci a uchazeči s nejlepšími výsledky mají nejvyšší počet bodů). Nejnižší hodnota je 0 bodů, nejvyšší je 200 bodů.
2)  Výpočet koeficientu C:
  C = A + B  
  kde:
  A = % úspěšnosti při přijímací zkoušce z českého jazyka a literatury,
  B = % úspěšnosti při přijímací zkoušce z matematiky.
3)  V případě, že uchazeč bude mít na vysvědčení v pololetí 8. ročníku nebo v pololetí 9. ročníku ZŠ nedostatečnou, bude mu za každou nedostatečnou v 1. kole přijímacího řízení odečteno 5 bodů z celkového bodového hodnocení (C) za výsledky z testu z českého jazyka a matematiky!
4)  V případě rovnosti koeficientu C rozhodne o pořadí lepší výsledek přijímací zkoušky z matematiky.
 
 
  pro DRUHÉ (a event. další) kolo přijímacího řízení pro VŠECHNY OBORY
 
1)  Na základě hodnocení v 8. a v 9. třídě nebo v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií bude žákům a uchazečům vypočten koeficient C, podle nějž bude sestaveno pořadí žáků a uchazečů (žáci a uchazeči s nejlepšími výsledky mají nejmenší počet bodů). Nejnižší možná hodnota je 0 bodů, nejvyšší je 4000 bodů.
2)  Výpočet koeficientu C:
  C =  M8 + M9 + F8 + F9 + Ch8 + Ch9 + Př8 + Př9 + Prů8 + Prů9 * 1000 − 1000
  10
  kde:    
  M8 = hodnocení z matematiky v pololetí 8. třídy,
  M9 = hodnocení z matematiky v pololetí 9. třídy,
  F8 = hodnocení z fyziky v pololetí 8. třídy,
  F9 = hodnocení z fyziky v pololetí 9. třídy,
  Ch8 = hodnocení z chemie v pololetí 8. třídy,
  Ch9 = hodnocení z chemie v pololetí 9. třídy,
  8 = hodnocení z přírodopisu v pololetí 8. třídy,
  9 = hodnocení z přírodopisu v pololetí 9. třídy,
  Prů8 = průměr ze všech hodnocení z povinných předmětů v pololetí 8. třídy,
  Prů9 = průměr ze všech hodnocení z povinných předmětů v pololetí 9. třídy.
 
3)  V případě rovnosti koeficientu C rozhodne o pořadí lepší hodnocení na vysvědčení z matematiky. V případě uchazečů na obor Gymnázium rozhodne při rovnosti předchozích kritérií výsledek ústního pohovoru z oblasti Člověk a společnost a Člověk a jeho svět v rozsahu rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání.