Nahoru

Veřejná správa

Denní i dálková forma

Charakteristika oboru

Vzdělávací program Veřejná správa je určen absolventům středních škol, kteří chtějí získat širší a hlubší vzdělání v oblasti státní správy a samosprávy a oblastech s nimi souvisejících.

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout studentům ucelený komplex logicky navazujících vědomostí, dovedností a návyků, jehož základem jsou znalosti z oblasti práva, veřejné správy, veřejných financí. Tato stěžejní oblast vzdělávacího programu je pak rozvíjena ve vazbách na oblasti ostatní – např. sociální politiku, ekonomii, hospodářskou politiku, politologii, statistiku a demografii, sociálně komunikativní dovednosti, jazykové znalosti, psychologické aplikace.

Studenti oboru Veřejná správa si ve 3. ročníku volí jako specializaci zaměření na Státní správu nebo Samosprávu.

Vzdělávací program je zpracován v modulární formě s využitím kreditního systému.

Profil absolventa

Cílem studia je získání vysoké míry obecných a odborných vědomostí, dovedností a návyků absolventů oboru Veřejná správa, ale i rozvoj žádoucích osobnostních rysů, které absolventům umožní kvalifikovaně se uplatnit ve všech orgánech veřejné správy.

Průběh celého studia je zaměřen na rozvoj klíčových kompetencí a vytváří základ pro celoživotní učení absolventů.

Škola pro tyto cíle vytváří předpoklady jak v oblasti obecných, tak i odborných vědomostí, dovedností, postojů a návyků.

Základními kompetencemi absolventa jsou zejména:

 • chápe funkci veřejné správy a jejích orgánů a vztahů mezi státní správou, samosprávou a občany;
 • dokáže aplikovat osvojené odborné poznatky z klíčových vědních disciplín (právo, veřejná správa, veřejné finance) při řešení problémů a umí je uplatnit v každodenní praxi;
 • zná právní předpisy související s výkonem veřejné správy a umí je používat;
 • má přehled o právním řádu České republiky;
 • orientuje se v působnostech a pravomocích subjektů státní správy a veřejné samosprávy;
 • je schopen reflektovat účinky nástrojů sociální politiky v jejich celistvosti (v návaznosti na ekonomický, sociální a demografický kontext);
 • zná problematiku trhu práce, orientuje se v problematice národnostních a etnických menšin a krizové intervenci;
 • zná zásady financování státu a orgánů veřejné samosprávy;
 • zná zásady a postup při sestavování státního rozpočtu a rozpočtů územních samosprávných celků;
 • má přehled o fungování Evropské unie, jejích základních orgánech a jejich funkcích, o postupu dělení moci a přijímání politicko−hospodářských rozhodnutí;
 • orientuje se v politickém dění v ČR i ve světě, uplatňuje své historicko−geografické vědomosti pro chápání postavení ČR v Evropě, vývoje její státnosti a demokracie;
 • orientuje se v mezinárodním právu a má základní znalosti evropského práva.

Absolvování oboru Veřejná správa není zaměřeno pouze na získání profesních znalostí, dovedností a návyků, ale směřuje také k získání dalších předpokladů pro úspěšné uplatnění absolventa v oblasti pracovní, občanské i osobní, např.:

 • ústně i písemně se vyjadřuje kultivovaně v souladu s jazykovými normami současné češtiny;
 • dokáže při jednání se spolupracovníky a klienty uplatňovat pravidla společenského chování a zásad společenského styku;
 • je schopen sledovat vývoj právních předpisů a pružně se přizpůsobovat měnícím se podmínkám v této oblasti;
 • aplikací psychosociálních dovedností je schopen účinně a efektivně řešit konfliktní a zátěžové situace na pracovišti;
 • respektuje práva a svobody druhých lidí v rámci multikulturní společnosti;
 • umí komunikovat se specifickými skupinami osob, včetně osob z odlišného jazykového a sociokulturního prostředí.

Uplatnění absolventa

Po úspěšném absolvování oboru Veřejná správa je absolvent připraven pro výkon funkcí a činností ve státní správě, ve státních orgánech, případně v mezivládních organizacích, a ve veřejné samosprávě, zejména pak územní.

Vedle veřejnoprávní činnosti jsou absolventi také dobře uplatnitelní v orgánech moci zákonodárné a soudní, ale i ve sféře práva soukromého v roli podnikatelských subjektů anebo jejich zaměstnanců. Jedná se zejména o tyto pozice:

 • referent pro správní řízení
 • odborný pracovník trhu práce
 • odborný pracovník rekvalifikací
 • odborný pracovník Evropského sociálního fondu
 • odborný referent důchodového pojištění
 • odborný referent nemocenského pojištění
 • samostatný pracovník ÚSC pro správní agendu
 • samostatný pracovník živnostenského úřadu
 • samostatný pracovník samosprávy pro dávky sociální péče
 • samostatný pracovník pro sociální služby
 • právní asistent
 • odborný sociální pracovník