Nahoru

Přijetí ke středoškolskému vzdělávání ve VOŠ, G, SPŠ a SOŠ

04. Základní informace k životní situaci

Postup předcházející přijetí ke vzdělávání ve středních školách.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Zletilý uchazeč, který získal ucelené základní vzdělání, nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podání přihlášky ke vzdělávání ve střední škole řediteli školy; splnění podmínek pro přijetí a splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním písemné přihlášky řediteli školy prostřednictvím podatelny nebo studijního oddělení.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Na VOŠ, G, SPŠ a SOŠ.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Veškeré údaje o potřebných dokladech jsou po dobu vyhlášeného přijímacího řízení (nejpozději 31. 1. daného školního roku) zveřejněny na webových stránkách školy a na veřejně přístupném místě ve škole.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Přihlášku lze získat na webových stránkách školy v sekci „ke stažení“.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole zveřejní ředitel na webových stránkách školy a na veřejně přístupném místě ve škole v termínu stanoveném vyhláškou (uvedeno vždy v harmonogramu přijímacího řízení na webových stránkách školy); písemně ředitel školy zašle rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání následně po zveřejnění výsledků přijímacího řízení a případném nahlédnutí do spisu.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Ve lhůtě 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení odevzdat na naší škole zápisový lístek.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Případné dotazy lze zasílat na e-mailovou adresu školy info@podskalska.cz.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání lze podat odvolání ve lhůtě do 3 pracovních dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele školy prostřednictvím podatelny nebo studijního oddělení a rozhoduje o něm MHMP, Odbor školství a mládeže.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

22. Další informace

Na studijním oddělení školy.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Vedení školy.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.09.2015

28. Popis byl naposledy aktualizován

01.09.2015

29. Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení.