Nahoru

Přijetí k vyššímu odbornému vzdělávání ve VOŠ, G, SPŠ a SOŠ

04. Základní informace k životní situaci

Postup předcházející přijetí ke vzdělávání na vyšších odborných školách.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Uchazeč, který získal střední vzdělání s maturitní zkouškou.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podání přihlášky ke vzdělávání ve vyšší odborné škole řediteli školy; splnění podmínek pro přijetí a splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním písemné přihlášky řediteli školy prostřednictvím podatelny nebo studijního oddělení.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Na VOŠ, G, SPŠ a SOŠ.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Veškeré údaje o potřebných dokladech jsou zveřejněny po dobu vyhlášeného přijímacího řízení, které jsou na webových stránkách školy a na veřejně přístupném místě ve škole.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Přihlášku můžete získat na webových stránkách školy v sekci „ke stažení“.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí uchazeče ke vzdělávání ve vyšší odborné škole zveřejní ředitel na webových stránkách školy a na veřejně přístupném místě ve škole v termínu stanoveném vyhláškou (uvedeno vždy v harmonogramu přijímacího řízení na webových stránkách školy); písemně ředitel školy zašle rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání následně po zveřejnění výsledků přijímacího řízení a případném nahlédnutí do spisu.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Ve lhůtě 15 dnů od zveřejnění rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání je uchazeč povinen zaplatit školné.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Případné dotazy lze zasílat na e-mailovou adresu školy info@podskalska.cz.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele školy prostřednictvím podatelny nebo studijního oddělení a rozhoduje o něm MHMP, Odbor školství a mládeže.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

22. Další informace

Na studijním oddělení školy.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Vedení školy

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.09.2015

28. Popis byl naposledy aktualizován

01.09.2015

29. Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení.