Nahoru

Organizace profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2023/2024
RVP: Přírodovědné lyceum
ŠVP: Přírodovědné lyceum

povinné předměty:

skládá se z českého jazyka a literatury, z cizího jazyka a ze zkoušek tří odborných předmětů uvedených v učebním plánu. Zkouška z daného předmětu se v návaznosti na studovaný obor může realizovat písemně, prakticky, ústně nebo kombinací uvedených forem.

Pro obor RVP: Přírodovědné lyceum; ŠVP: Přírodovědné lyceum jsou stanoveny tyto předměty:

  1. český jazyk a literatura
    • skládá se z písemné zkoušky (19. dubna 2024) a z ústní zkoušky (16.−21. května 2024),
  2. anglický jazyk
    • skládá se z písemné zkoušky (26. dubna 2024) a z ústní zkoušky (16.−21. května 2024),
  3. biologie
  4. chemie
  5. volitelný předmět

nepovinné předměty:

mohou být 2 nepovinné zkoušky z předmětů uvedených v učebním plánu, které mají týdenní hodinovou dotaci min. 4 hod. týdně. Nabídku volitelných zkoušek pro jednotlivé studijní obory určuje ředitel školy s přihlédnutím k profilu absolventa daného oboru.

  1. technologické procesy