Nahoru

1. kolo přijímacího řízení na Gymnázium, SPŠ a SOŠ

Do 1. ročníku školního roku 2021/2022 budou žáci a uchazeči, kteří vyhoví podmínkám pro přijetí, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, přijímáni do níže uvedených studijních oborů. Pro podávání přihlášek platí závazný harmonogram.

Formulář přihlášky ke studiu lze "stáhnout" na stránkách školy - viz sekce 'Pro studenty' ==> 'ke stažení'.

 
Název RVP
Kód oboru      Název oboru - školního vzdělávacího programu počet žáků povolený
zřizovatelem školy
 
Forma vzdělávání - denní - čtyřleté studium s maturitní zkouškou
RVP: Gymnázium     30
79-41-K/41      ŠVP: Gymnázium (s ekonomickým zaměřením)  
RVP: Analýza potravin     15
29-42-M/01      ŠVP: Analýza potravin  
RVP: Technologie potravin     60 celkem, z toho:
29-41-M/01      ŠVP: Technologie piva, vína, lihu a nealkoholických nápojů         30
29-41-M/01      ŠVP: Zpracování mouky, technologie pekařských a cukrářských výrobků         15
29-41-M/01      ŠVP: Technologie zpracování masa a masných výrobků         15
RVP: Přírodovědné lyceum     30
78-42-M/05      ŠVP: Přírodovědné lyceum  
RVP: Ekologie a životní prostředí     15
16-01-M/01      ŠVP: Ekologie a ochrana životního prostředí  
RVP: Veterinářství     30
43-41-M/01      ŠVP: Veterinářství  
Forma vzdělávání - dálková - pětileté studium s maturitní zkouškou
RVP: Technologie potravin     60
29-41-M/01      ŠVP: Technologie piva, vína, lihu a nealkoholických nápojů  
29-41-M/01      ŠVP: Zpracování mouky, technologie pekařských a cukrářských výrobků  
 

 

V prvním kole přijímacího řízení se budou konat přijímací zkoušky. Přijímací zkoušky jsou z českého jazyka a literatury a z matematiky.

V případě uchazeče se specifickými poruchami učení je nutné, aby společně s přihláškou podal zprávu z pedagogicko−psychologické poradny (s platnou diagnózou poruchy učení do data konání přijímacích zkoušek), kde budou doporučeny úpravy k přijímací zkoušce.

Ve druhém a dalších kolech přijímacího řízení se přijímací zkoušky nekonají.

Za studium na SPŠ a SOŠ se neplatí školné. Přijímací řízení není zpoplatněno.

Podmínkou pro přijetí ke studiu je absolvování výuky anglického nebo německého jazyka na základní škole v 8. i 9. třídě, aby uchazeči mohli pokračovat ve výuce tohoto jazyka, která je ukončena maturitní zkouškou.

Na přihlášce je nutno uvést rodné číslo uchazeče a případnou osobní datovou schránku zákonného zástupce. Dále je nutno uvést název ŠVP, který chce uchazeč studovat. Ve smyslu platných právních předpisů musí být doložen lékařský posudek způsobilosti ke studiu.

Uchazeči o denní formu vzdělávání musí mít na druhé straně přihlášky vyplněné známky z vysvědčení za poslední dva ročníky povinné školní docházky a dále

  • buď musí mít známky potvrzené školou, kde uchazeč povinnou školní docházku absolvuje,
  • nebo musí přiložit ověřené kopie příslušných vysvědčení, pokud školní docházku již ukončil.

Uchazeči o dálkovou formu vzdělávání musí k přihlášce přiložit ověřené kopie vysvědčení za poslední dva ročníky povinné školní docházky.

Uchazeči, kteří úspěšně ukončili studium na střední škole maturitní zkouškou, k přihlášce přiloží také ověřenou kopii maturitního vysvědčení.

Uchazeči, kteří úspěšně ukončili studium na vyšší odborné škole nebo na vysoké škole, k přihlášce kromě dokladů uvedených výše (lékařský posudek, ověřené kopie příslušných vysvědčení) dále přiloží neověřenou kopii diplomu, dokládajícího udělený titul.

Za řádné vyplnění přihlášky a dodání příloh zodpovídá uchazeč (resp. jeho zákonný zástupce). Uchazeč, jehož přihláška nebude řádně vyplněna a/nebo nejpozději k datu uzávěrky přijímacího řízení nebude obsahovat všechny náležitosti (lékařský posudek, příp. kopie potřebných vysvědčení), nebude přijat!!!

Přihlášky přijímáme pouze doručené poštou nebo osobně – s originálem podpisu. Není možné zasílat přihlášku elektronickou poštou ani faxem.

Uchazeči o studium odevzdají přihlášky na střední školu v termínu dle harmonogramu. Po uplynutí termínu pro přijímání přihlášek škola zašle zákonným zástupcům nezletilých uchazečů nebo zletilým uchazečům informaci o obdržení přihlášky, kód uchazeče a pokyny pro další postup.

Informace o počtu podaných přihlášek ani o průběžném stavu přijímacího řízení nebudou podávány!

Na základě § 183 zákona č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, uchazeč je přijat ke studiu zveřejněním informace o přijetí na veřejně přístupném místě ve vchodu do budovy školy v Podskalské ulici a na webových stránkách školy. V listinné podobě musí být zaslána pouze rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.

 
 
Harmonogram 1. kola přijímacího řízení
 
do 1. března 2021    −    odevzdání přihlášky na střední školu (závazné i pro uchazeče, kteří povinnou školní docházku již splnili) − na přihlášku je nutné uvést také ŠVP, který chce uchazeč studovat;
do 25. března 2021    −    zaslání zákonným zástupcům nezletilých uchazečů a zletilým uchazečům informace o přidělení registračního čísla;
do 19. dubna 2021    −    zaslání zákonným zástupcům nezletilých uchazečů a zletilým uchazečům pozvánky k přijímacím zkouškám s kritérii hodnocení;
3. května 2021    −    konání přijímacích zkoušek pro uchazeče, kteří uvedli naši školu na přihlášce ke studiu na prvním místě. Přijímací zkoušky jsou z českého jazyka a literatury a z matematiky. Zkouška z českého jazyka a literatury trvá 70 minut, zkouška z matematiky trvá 85 minut;
4. května 2021    −    konání přijímacích zkoušek pro uchazeče, kteří uvedli naši školu na přihlášce ke studiu na druhém místě. Přijímací zkoušky jsou z českého jazyka a literatury a z matematiky. Zkouška z českého jazyka a literatury trvá 70 minut, zkouška z matematiky trvá 85 minut;
19. května 2021    −    dle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, lze od 10:00 do 12:00 hodin seznámit se na studijním oddělení v přízemí budovy v Podskalské ulici s podklady pro vydání písemného rozhodnutí o přijetí či nepřijetí uchazeče ke studiu;
součástí podkladů v této době dosud NENÍ rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu;
20. května 2021    −    ve veřejně přístupných prostorách budov školy v Podskalské a Navrátilově ulici a na těchto stránkách bude pod registračními čísly zveřejněno pořadí uchazečů doplněné informací o přijetí/nepřijetí do daného oboru; rozhodnutí je možné od 10:00 do 12:00 hodin v Podskalské vyzvednout a současně odevzdat zápisový lístek; rozhodnutí mohou vyzvednout zletilí uchazeči a zákonní zástupci nezletilých uchazečů;
21. května 2021    −    rozeslání rozhodnutí o přijetí či nepřijetí uchazeče ke studiu;
zápisový lístek je nutné dodat nejpozději do 10 pracovních dnů (tj. do 3. června 2021) od zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek na webových stránkách školy a ve veřejně přístupných prostorách budov školy v Podskalské a  Navrátilově ulici;
neodevzdáním zápisového lístku do tohoto termínu se uchazeč vzdává práva být přijat za žáka na naší škole;
2. června 2021    −    náhradní termín konání přijímacích zkoušek pro uchazeče, kteří se z řádného termínu písemně omluvili ze zdravotních důvodů (doloženo lékařskou zprávou do 3 dnů od konání zkoušky), nekonali přijímací zkoušky v řádném termínu a uvedli naši školu na přihlášce ke studiu na prvním místě;
3. června 2021    −    náhradní termín konání přijímacích zkoušek pro uchazeče, kteří se z řádného termínu písemně omluvili ze zdravotních důvodů (doloženo lékařskou zprávou do 3 dnů od konání zkoušky), nekonali přijímací zkoušky v řádném termínu a uvedli naši školu na přihlášce ke studiu na druhém místě;
14. června 2021    −    dle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, lze od 10:00 do 12:00 hodin seznámit se na studijním oddělení v přízemí budovy v Podskalské ulici s podklady pro vydání písemného rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu uchazeče konajícího zkoušky v náhradním termínu;
součástí podkladů v této době dosud NENÍ rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu;
14. června 2021    −    po 14. hodině ve veřejně přístupných prostorách budov školy v Podskalské a Navrátilově ulici a na těchto stránkách bude pod registračními čísly zveřejněno pořadí uchazečů konajících zkoušky v náhradním termínu doplněné informací o přijetí/nepřijetí do daného oboru;
15. června 2021    −    od 8:00 do 10:00 hodin možnost v Podskalské vyzvednout rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu uchazečů konajících zkoušky v náhradním termínu a současně odevzdat zápisový lístek; rozhodnutí mohou vyzvednout zletilí uchazeči a zákonní zástupci nezletilých uchazečů;
po 12. hodině rozeslání rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu uchazečů konajících zkoušky v náhradním termínu;
zápisový lístek je nutné přinést nejpozději do 10 pracovních dnů (tj. do 28. června 2021) od zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek na webových stránkách školy a ve veřejně přístupných prostorách budov školy v Podskalské a Navrátilově ulici;
neodevzdáním zápisového lístku do tohoto termínu se uchazeč vzdává práva být přijat za žáka na naší škole.

Poznámka 1:
Uchazeči o studium dálkové formy vzdělávání, kteří již mají střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou, nemusí podávat přihlášku do 1. ročníku, ale mohou po doložení dokladů o dosaženém vzdělání podat žádost o přijetí do vyššího ročníku (2. nebo 3. ročníku v závislosti na volných kapacitách) za předpokladu, že v těchto ročnících jsou volná místa a že vykonají úspěšně rozdílové zkoušky z předmětů, které dosud neabsolvovali (tzn. nemusí konat přijímací zkoušky do 1. ročníku). Přijatí uchazeči, kteří již mají maturitní zkoušku, budou následně na základě písemné žádosti uvolněni z výuky všeobecně vzdělávacích předmětů a nekonají na závěr studia společnou část maturitní zkoušky. Maturitní zkoušku skládají pouze z předmětů v profilové části (Technologie, Analytická chemie a Biologie a mikrobiologie). Bližší informace budou podávány na studijním oddělení.

V případě plných kapacit ve vyšších ročnících musí zájemci s již úspěšně složenou maturitní zkouškou podat přihlášku do 1. ročníku a stejně jako zájemci bez maturitní zkoušky musí v prvním kole absolvovat přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky. V případě dalších kol přijímacího řízení se přijímací zkoušky nekonají.

Poznámka 2:
Uchazeči, kteří dodají s přihláškou také doporučení ŠPZ, budou mít v závislosti na odborném doporučení upraveny podmínky přijímacích zkoušek. Pro podpůrná opatření 1. stupně se podmínky přijímacího řízení neupravují. V případě, že uchazeč má nárok využít u přijímacích zkoušek PC, kompenzační pomůcku v majetku školy nebo podporující osobu, musí mít škola min. 10 dní před konáním přijímacích zkoušek informovaný souhlas zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého uchazeče. Písemný formulář k informovanému souhlasu zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče obdrží společně s pozvánkou a po jeho vyplnění a podepsání jej předá na studijním oddělení školy do 15. dubna 2021 v prvním kole přijímacího řízení.

Poznámka 3:
Cizinci, kteří se hlásí na střední školu ze školy mimo území ČR, dle příslušné platné vyhlášky přijímací zkoušku z českého jazyka na základě žádosti nekonají. Znalost českého jazyka na úrovni nezbytné pro vzdělávání škola ověří rozhovorem. Umístění cizinců v pořadí uchazečů se provede na základě redukovaného pořadí dodaného od CERMATu bez zkoušky z českého jazyka, při kterém zohlední ostatní kritéria přijímacího řízení. Nezbytným předpokladem přijetí cizince je, že při ústním pohovoru prokáže znalost českého jazyka na úrovni nezbytné pro vzdělávání.

 

O konání dalších kol přijímacího řízení v obou formách vzdělávání bude rozhodnuto podle výsledků prvního kola.

zpět na otevírané obory