Nahoru

2. kolo přijímacího řízení na SPŠ a SOŠ

Do 1. ročníku školního roku 2021/2022 budou žáci a uchazeči, kteří vyhoví podmínkám pro přijetí, přijímáni do níže uvedených studijních oborů. Pro podávání přihlášek platí závazný harmonogram.

Formulář přihlášky ke studiu lze "stáhnout" na stránkách školy - viz sekce 'Pro studenty' ==> 'ke stažení'.

 
Název RVP
Kód oboru      Název oboru - školního vzdělávacího programu počet žáků povolený
zřizovatelem školy
 
Forma vzdělávání - denní - čtyřleté studium s maturitní zkouškou
 
RVP: Gymnázium  
79-41-K/41      ŠVP: Gymnázium (s ekonomickým zaměřením)     14
RVP: Analýza potravin  
29-42-M/01      ŠVP: Analýza potravin     1
RVP: Technologie potravin  
29-41-M/01      ŠVP: Zpracování mouky, technologie pekařských a cukrářských výrobků     3
29-41-M/01      ŠVP: Technologie zpracování masa a masných výrobků     3
 
Forma vzdělávání - dálková - pětileté studium s maturitní zkouškou
 
RVP: Technologie potravin     59 celkem
29-41-M/01      ŠVP: Technologie piva, vína, lihu a nealkoholických nápojů
29-41-M/01      ŠVP: Zpracování mouky, technologie pekařských a cukrářských výrobků
 

V případě uchazeče se specifickými poruchami učení je nutné, aby společně s přihláškou podal zprávu z pedagogicko−psychologické poradny (s platnou diagnózou poruchy učení).

Ve druhém a dalších kolech přijímacího řízení se přijímací zkoušky nekonají.

Za studium na SPŠ a SOŠ se neplatí školné. Přijímací řízení není zpoplatněno.

Podmínkou pro přijetí ke studiu je absolvování výuky anglického nebo německého jazyka na základní škole v 8. i 9. třídě, aby uchazeči mohli pokračovat ve výuce tohoto jazyka, která je ukončena maturitní zkouškou.

Na přihlášce musí být uvedeno rodné číslo uchazeče a název ŠVP. Ve smyslu platných právních předpisů musí být doložen lékařský posudek způsobilosti ke studiu.

Uchazeči o denní formu vzdělávání musí mít na druhé straně přihlášky vyplněné známky z vysvědčení za poslední dva ročníky povinné školní docházky a dále

  • buď musí mít známky potvrzené školou, kde uchazeč povinnou školní docházku absolvuje,
  • nebo musí přiložit ověřené kopie příslušných vysvědčení, pokud školní docházku již ukončil.

Uchazeči o dálkovou formu vzdělávání musí k přihlášce přiložit ověřené kopie vysvědčení za poslední dva ročníky povinné školní docházky.

Uchazeči, kteří úspěšně ukončili studium na střední škole maturitní zkouškou, k přihlášce přiloží také ověřenou kopii maturitního vysvědčení.

Uchazeči, kteří úspěšně ukončili studium na vyšší odborné škole nebo na vysoké škole, k přihlášce kromě dokladů uvedených výše (lékařský posudek, ověřené kopie příslušných vysvědčení) dále přiloží neověřenou kopii diplomu, dokládajícího udělený titul.

Za řádné vyplnění přihlášky a dodání příloh zodpovídá uchazeč (resp. jeho zákonný zástupce). Uchazeč, jehož přihláška nebude řádně vyplněna a/nebo nejpozději k datu uzávěrky přijímacího řízení nebude obsahovat všechny náležitosti (lékařský posudek, příp. kopie potřebných vysvědčení), nebude přijat!!!

Přihlášky přijímáme pouze doručené poštou nebo osobně – s originálem podpisu. Není možné zasílat přihlášku elektronickou poštou ani faxem.

Uchazeči o studium odevzdají přihlášky na střední školu v termínu dle harmonogramu. Po uplynutí termínu pro přijímání přihlášek škola zašle zákonným zástupcům nezletilých uchazečů nebo zletilým uchazečům informaci o obdržení přihlášky, kód uchazeče a pokyny pro další postup.

Telefonické informace nebudou podávány!

Na základě § 183 zákona č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, uchazeč je přijat ke studiu zveřejněním informace o přijetí na veřejně přístupném místě ve vchodu do budovy školy v Podskalské ulici a na webových stránkách školy. V listinné podobě musí být zaslána pouze rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.

 
HARMONOGRAM 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
 
do 9. června 2021  −  odevzdání přihlášky na střední školu (závazné i pro uchazeče, kteří povinnou školní docházku již splnili), k tomuto datu MUSÍ BÝT PŘIHLÁŠKA DORUČENA DO ŠKOLY; na přihlášce musí být uveden ŠVP, který chce uchazeč studovat;
10. června 2021  −  rozeslání zákonným zástupcům nezletilých uchazečů nebo zletilým uchazečům informace o přidělení registračního čísla s kritérii hodnocení;
11. června 2021  −  uchazeči, kteří podají v rámci 2. kola přijímacího řízení přihlášku do studijního oboru Gymnázium, budou konat pohovor obsahující otázky v rozsahu RVP základního vzdělávání z oblasti Člověk a společnost a Člověk a jeho svět. Všichni uchazeči tohoto oboru se setkají v pátek 11. června 2021 v 8 hodin před vchodem do budovy Podskalská 10, Praha 2, kde budou rozděleni k jednotlivým komisím přijímacího řízení;
pokud nenastanou jiné epidemiologické pokyny, budou mít s sebou:
  1. potvrzení o negativním antigenním nebo PCR testu na onemocnění COVID (nesmí být starší než ze 7. června 2021),
  2. doklad o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID−19, uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS−CoV−2 nebo RT−PCR testu na přítomnost viru SARS−CoV−2 neuplynulo více než 180 dní,
  3. certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID−19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní;
   −  cizinci, kteří se hlásí na střední školu ze školy mimo území ČR, musí prokázat znalost českého jazyka − škola ověří rozhovorem v pátek 11. června 2021 v 10 hodin;
14. června 2021  −  10:00−12:00 – možnost dle § 36, odst. 3, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a doplňků, seznámit se na studijním oddělení v přízemí budovy v Podskalské ulici s podklady pro vydání rozhodnutí;
součástí spisu v této době dosud NENÍ rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu;
14. června 2021  −  od 13:00 – zveřejnění v budovách školy a na těchto stránkách pořadí registračních čísel uchazečů doplněné informací o přijetí/nepřijetí do daného oboru; rozhodnutí je možné od 14:00 do 15:00 vyzvednout na studijním oddělení školy v Podskalské ulici a současně předat zápisový lístek; rozhodnutí mohou vyzvednout zletilí uchazeči a zákonní zástupci nezletilých uchazečů;
zápisový lístek je nutné dodat nejpozději do 10 pracovních dnů (tj. do 28. června 2021) od zveřejnění pořadí uchazečů;
15. června 2021  −  odeslání rozhodnutí o nepřijetí uchazeče ke studiu;

Poznámka:
Cizinci, kteří se hlásí na střední školu ze školy mimo území ČR, musí prokázat znalost českého jazyka − škola ověří rozhovorem. Nezbytným předpokladem přijetí cizince je, že při ústním rozhovoru prokáže znalost českého jazyka na úrovni nezbytné pro vzdělávání. Termín ověření znalostí z českého jazyka bude v pátek 11. června 2021 v 10 hodin.

O konání dalších kol přijímacího řízení v obou formách vzdělávání bude rozhodnuto podle výsledků druhého kola.